WMO MISSTANDEN


#Regelhet

in de ogen van de zogenaamde doorgestudeerden
die zich niet in kunnen leven in de levensbehoeften van mensen.
Zijn hulpmiddelen, luxe artikelen....
NIET dus!!

Instanties die minimaal HBO opleiding eisen voor functies die moeten
beoordelen of een hulpmiddel toegewezen moet worden....

wat bewezen heeft geleid  tot falend beleid....

Geld boven mensen.... dat is de richtlijn van liberaal Nederland....
Dat mensen afhankelijk zijn van hulpmiddelen,
Dat hulpmiddelen in grote mate bepalen of mensen mee kunnen doen in deze maatschappij
Dat aanpassingen in openbare gebieden en gebouwen, bepalend is voor de meest kwetsbare groep mensen

DAAR gaat de individuele beoordeling toekenning hulpmiddelen aan voorbij!

Naast het falen van overheid binnen het uitbesteding systeem van de ZORG en met name de toewijzing van de hulpmiddelen bedrijven in het geval van WMO gelden besteding.
Hierbij is nog niet benoemd, de vele afwijzingen binnen vele gemeenten op aanvraag zorg Taxi en woon-werk verkeer voorzieningen voor de gehandicapte medemens....
wat volgens het maatschappelijk beginsel dan dus ook onder WMO dan wel onder PGB zou moeten kunnen vallen.

Velen die beoordeeld worden door NIET medisch gekwalificeerde kantoor klerken, administratieve afhandelingsprocedures en overheidssystemen die Falen in de noodzaak vaststelling!

Minister en Staatssecretaris die zich verschuilen achter het zelfstandig Gemeentelijke besluitvormings systeem
wat structureel leidt tot de rekening leggen bij de mensen die
de meeste klappen vangen, het minste mee kunnen in deze maatschappij
En ergste van alles, Wethouders en gemeenteraden die weinig tot geen werkelijk inhoudelijke kennis hebben van gang van zaken op de vele afdelingen, waar de "gehandicapten " langs moeten om een aanvraag te kunnen doen.

De zorgbedrijven die zich verschuilen achter de procedures....
De fabrikanten van hulpmiddelen die door het stroperige verloop van de aanvragen, nog meer vertraging veroorzaken in aanleveren van hulpmiddelen....

Het is een aaneenschakeling van falend beleid...
op landelijk, Gemeentelijk en zorg instanties niveau

"Er is al veel verbeterd" is een quote die viel in de uitzending...Van Vara KASSA.
IEDERE aanvraag die faalt is er 1 te veel!

#Regelhet

#PolitiekeWanorde

PolitiekeWanorde

Beetje bij beetje word de strot van velen dicht geknepen door de politieke minderheid!
Door decentralisatie en daarmee verantwoordelijkheid afschuifsysteem zijn velen de klos!
Marktwerking op alles wat te maken heeft met eerste levensbehoeften, maakt dat Armoede groeid.......
Multinationals, Banken en Verzekeraars die maximale uitbuiting weten te bewerkstelligen bij het politieke elan.

De mensen met de minste mogelijkheden verliezen steeds meer rechten.
Laag opgeleiden, gehandicapten maar zeker ook mensen die nu nog onder de midden inkomens vallen, krijgen schop na schop.
Bezuinigen ongeacht wat daarvan maatschappelijk de gevolgen zijn is wat politiek al jaren aan het doorvoeren is.

En mensen, helaas moet daarin ook vast gesteld worden dat "we" het laten gebeuren....
Redeneringen als,
laat een ander maar in actie komen....
"Ik" ga geen extra klappen vangen voor een ander, heb het nu al moeilijk genoeg.....
én gewoon pure laksheid vanuit de redenatie dat toch niets helpt.
Maakt dat velen geslagen, geschopt en monddood gemaakt zijn of worden.
Zielig in een hoekje weg kruipen tot het is overgewaaid
of Kop in het zand steken heeft nog nooit gewerkt.

Basis is dat als mensen door veranderde wet en regelgeving
in de problemen raken...
Financieel, mentaal en lichamelijk daardoor nog harder achteruit gaan
en nog sneller in de goot terecht komen!
Oplossing is en blijft samen de strijd aan gaan!

De ene zal kiezen voor een "nette"manier
een ander voor harde strijd....
het kan bijde!!!
zolang die STRIJD maar aangegaan wordt
is er kans op betere tijden.
Kansloos niets doen, betekend altijd dat de rekening gelegd blijft worden bij de zwakke broeders en zusters....
Tweedeling en Armoede vergrotend.
Nog maar te zwijgen over het verwijten geven aan mensen van andere etnische/ geloofs afkomsten.

STOP met verwijten onder de totale groep die de klappen vangen!
Vorm een MUUR!
SAMEN één STRIJD!
#TEGEN Onrecht!!!!!

Misstanden, misbruik van mogelijk heden en uitbuiting van mensen

Misstanden, misbruik van mogelijk heden en uitbuiting van mensen….

Door huidige wet en regelgeving zijn heel veel mensen dagelijks de klos.
Wetten en regels zijn officieel aanwijzend, leidend en richtinggevend.
Echter de Wetten die door Kabinetten Rutte1 en Rutte 2 opgesteld zijn,
zijn zeer vrij te interpreteren.
Die Wetten en regels zijn
  zelfs 
vrijblijvend in te vullen te noemen!

Ja er staan bepalingen in dat uitvoerende instantie, die wet of regel moet uitvoeren.
Hoe wordt echter niet aangegeven, waardoor iedere afzonderlijke uitvoerende instantie zijn/ haar eigen invulling kan geven en een eigen beleidslijn onderbouwd verwijzend naar de eerste regel
dat de instantie de wet of regel moet uitvoeren.

Dat er totaal geen eenduidig beleid uit ontstaat, maakt huidig kabinet en gedogers niets uit.
Dat er mensen zijn die daardoor de klos zijn, lijkt meeste politici koud te laten!
Neem de WMO en de veranderingen in de wet en regelgeving WMO…
Weinig mensen die nog weten waar aan te kloppen, en als men de weg wel weet te vinden is de beleidsstructuur gericht op zo min mogelijk geld uitgeven, ongeacht of mensen daardoor
 
van bepaalde diensten verstoken blijven!
Het zelfde geldt voor de PGB.
Uitvoerenden van Gemeenten (ambtenarenstatus is afgeschaft, dus werknemers)
weten vaak zelf niet eens, waar mensen wel of geen recht op hebben.
Daarnaast gaan loketbeambten
  beoordelen of 
iemand door mag naar spreekkamer 1
en in die spreekkamer wordt bepaald of iemand door kan naar 
loket 2.
 
dit systeem is tijd rovend en mensen zijn door deze toepassing van wetten en regels
 
gedurende lange tijd verstoken van diensten en goederen waar tot voorkort via oude regelingen weldegelijk recht op was en men dus ook verkregen had.

De Participatiewet (P-wet) maakt van iedere werkloze een uitbuiter, een misbruik maker van maatschappelijke gelden en fraudeur.
Probleem is wederom de vrijblijvendheid in de wet aan gemeenten om invulling te geven op welke manier de uitkeringsgerechtigde “aangepakt” moet, kan en zal worden.

De gevolgen zijn schrijnend!
De Sociale werkvoorziening voorheen de plek voor mensen met een lichamelijke en/ of geestelijke medische beperking, om mee te kunnen doen in de maatschappij, is op slot gegooid.
Het is een sterfhuisconstructie
 
waar niemand beter van kan worden.
De gedupeerden zijn mensen die nog niet werkten, die moeten 
in een regulier bedrijf aan de slag, ongeacht hun beperking.
Tot overmaat van 
ellende moeten deze mensen met behoud van uitkering werken.
 Zij werken 
dan binnen de SW op een vrijgevallen plek door pensioen of uitstroom.
Maar zoals gesteld mag dezelfde oorspronkelijke doelgroep, die de pech had bij invoering van de P-wet nog niet in de SW werkzaam te zijn, niet in vaste dienst komen van 
het SW bedrijf.
Wajong geldt het zelfde voor.
Dus de mensen zijn de klos.
En ja, De SW bedrijven en medewerkers zouden zonder nieuwe instroom
 
geen bedrijfsbestaansrecht meer hebben, aangezien met minder mensen minder werk gedaan kan worden en dus uiteindelijk verliezen te groot zouden kunnen gaan worden.
Echter, ondanks het `gratis` laten werken, van mensen met een uitkering
Levert in 2 jaar tijd een situatie dat vele SW bedrijven door gemeenten de stekker uit het bedrijf getrokken zien worden.
Dus geen sterfhuis constructie met als gevolg, over 40 jaar doet de laatste het licht uit, nee gemeenten doen nu al het licht uit en zoeken nieuwe constructies om de `oude doelgroepen`
weer aan het werk te zetten, veelal in
 
bedrijven met commerciële doelstellingen.
Waar werktempo en werkbelasting 
te hoog is voor deze mensen met een medische beperking.
De gevolgen 
laten zich raden…..

Politici met de mond vol van, mensen
 
mogelijk maken om mee te doen.
En Tegenprestatie voor een uitkering, laat ze er maar voor werken…..
Gaan hiermee volledig voorbij aan de mensen die al participeerden lang voor dat het woord uitgevonden werd!

Misbruik makend van de mogelijkheid om mensen iets op te leggen die te murw- geslagen zijn en te bang om het beetje aan leefgeld wat ze hebben te verliezen…
 
schiet de politiek zijn doel te ver voorbij!

Dit stuk is
 
een weergave van wat er gebeurt…
Het is een vaststelling van velen…
 
en ik verbind daar voor mezelf de conclusie aan,
Dat de politici verantwoordelijk voor dit soort gedrocht wetten
NIET in de politiek terecht zouden moeten kunnen komen.

Je mag verwachten als burger, dat de volksvertegenwoordigers….
Gekozen door het volk….
Wetten en regels opstellen die nooit zulke wanstaltige gevolgen te weeg brengen
als de wetten van de kabinetten Rutte.

Dit stuk is tevens een noodkreet van vele duizenden mensen
 
die ik probeer te verwoorden.
Een NOODKREET die zegt STOP de WAANZIN!
STOP de AFBRAAK


Cor van Stek

Tijd om inzichten bij te stellen?

On-vermogen van beleidsmakers om problemen op te lossen,
ligt in de indoctrinatie van het moderne (management) denken....
al 60 jaar worden eeuwen oude wijsheden aan de kant geschoven, geheel onder het mom van het moet anders en het anders is "beter".
Het leven is een kronkel weg....
En dus NOOIT een geplaveide kaarsrechte snelweg...
Het onvermogen mee te kronkelen met de behoefte van wat de burgers nodig vinden, is het valen van de huidige politieke instelling, de afdwalende inzichten in wat is rechtvaardig...
Een vast gezet roer is altijd strandend ergens op de wal...

Echter timing tijdens het laveren (de kunst van het sturen)
is enkel gegeven aan diegene die het TIJ aanvoelen en de deining aan zien komen.
Stormen, zijn niet te ontwijken, oplopen van averij kan met inzicht en vakmanschap voorkomen worden.

Echter wanneer paniek aan boord ontstaat zullen velen overboord gaan en verdrinken...
En ja op dit moment lijkt de politiek alleen nog met paniek ingegeven wetten en regeltjes te produceren....

Muiterij ontstaat bij onvrede toe-name door onbekwaam "officiers functioneren..."
Waardoor er aan boord regels ontstaan die zwaarder straffen mogelijk maakt, om op die manier muiterij de kop in te drukken.
Vaak is koersvastheid naar veilige have dan de enige oplossing om muiterij tegen te gaan.
"Veilige haven" is in politiek opzicht daarin dat morrend gepeupel schoorvoetend gevolgt moet gaan worden om echte opstanden te voorkomen...
Dit alles is niet mijn inzicht echter een gevolgtrekking van het inzicht in voltooidverleden/ geschiedenis der mensheid...

Het wassende water is heersend op de wereld zeeën
En zal altijd gevolgtrekking hebben op de (kwaad willende) heersende heerschappij.

Mensheid is een evolutie onderhevig ras...
Die wanneer sprongen die gemaakt worden, te groot worden, de evolutie terug zal werpen.
Kennis verlies bv door scholing afbakening en door leer niveau verlagingen....

het heet in mooi politieke verwoording, bereikbaar maken van door studeren ook voor de minder geletterden...
Echter door totaal kennis te versnipperen is geen sturing meer te creëren... het komt er op neer dat de Stuurman meerdere hulpstuurmannen nodig hebben en dat de Kapitein meerdere hulp kapiteins nodig heeft...

En iedereen WEET, dat meerdere kapiteins op een schip niet werkt en het schip zal laten zinken!
Hoogste tijd dus om inzicht eens bij te stellen?

Werkgevers Voorzitter(s) van GOD los!

in reactie op "de Boer" VNO!
nu ook hier geplaatst MIJN bevinding, mijn verwoording en mijn mening!

De Labbekakkers CLUB bij uitstek!
Volgevreten wereldvreemde Graaiende Geldverslindende Asociale VNO/ MKB/ VNG en POLITIEKE Leiders praatgroepjes!...
DIE gezamenlijk GEEN idee hebben waar ze mee bezig zijn!
DE TOTALE afbraak van Nederland, het BASHEN van hele groepen mensen!
Het bagatelliseren van vakbekwaam personeel in bv. de ZORG
waar mensen zonder enige kennis zorg taken moeten over nemen omdat de "werkgevers" vinden dat het personeel te duur zijn!
NEE het MANAGERS en Bestuurders Systeem is TE DUUR!
Hoe meer tussen lagen, hoe meer afzonderlijke uitsplits functies en dus losse bedrijven... hoe DUURDER de Zakelijke kosten en is dus NIET het personeel maar het werkgevers managers systeem te duur geworden!

OOIT werkte een Directeur mee in het bedrijf op de werkvloer, aangezien TOEN wel het besef was dat het geld niet achter een bureau verdient word!
TIJD om die LABBERKAKKERS van Werkgevers daar weer eens op te wijzen?
want het is een SCHANDE dat uitspraken door Voorzitters van de werkgevers organisaties( nee niet alleen meneer de Boer)
Werknemers en uitkeringsgerechtigden STRUCTUREEL afschilderen als UITVRETERS!
De zogenaamde "Elite" van wekgevers en overheden/ politiek
ZIJN volgens MIJ de UITVRETERS!
die Het persoonlijk belang boven het maatschappelijk belang stellen EN die GEEN binding hebben met de mensen in de Straat.
de mensen die hun rekeningen niet meer kunnen betalen en de mensen die kapot gemaakt worden door het huidige beleid!

Van GOD los?
TOTAAL van god LOS!
iedereen telt?
niet voor dat ZOOITJE UITVRETERS / GRAAIERS !!!

Koopkracht verlies door Falend beleid!

De staatsschuld afbouwen?
Kabinet bouwt NIETS af... en de schuld word alleen maar hoger!
De afbraak van koopkracht, maakt het voor de toekomst alleen maar ONMOGELIJK de staatsschuld ooit nog terug te kunnen dringen!

Door afnemen van Koopkracht, zal de groep mensen die nu nog de belasting heffingen met moeite kunnen opbrengen gaan krimpen, schulden onder de bevolking toe nemen en daardoor een financieel tekort laten ontstaan in de mogelijkheid de belastingheffingen bij de bevo...lking te kunnen blijven halen!

Het structureel overheidskosten NIET afbouwen is daarin de nekkenbreker!
in plaats van de rekening te leggen bij de bevolking, behoord de overheid de kosten
van overheidsprojecten niet te lenen maar eerder te stoppen met het dwijlen met de kraan open!

De miljarden in projecten die nooit hun geld zullen gaan opleveren
zouden structureel NIET meer begonnen moeten worden....
Wanneer je als zelfstandig ondernemer een lening wil aangaan voor nieuwe bedrijfsinitiatieven, moet er een structurele dekking berekening bij geleverd worden...
Binnen de projecten met zwaar verlies door de overheden gestart is die dekking berekening NIET op orde!

Dus kan ook gesteld worden dat de diverse overheden inclusief het kabinet
NIET aan de bancaire verplichtingen voldoen!
Hieruit volgt automatisch dat projecten die door Overheden gestart willen gaan worden volledig RISICOVOL aangemerkt moeten worden en dus geen doorgang mogen krijgen!
Er word grootscheeps gewezen naar Griekenland en de overige mediterrane landen, dat DIE hun begrotingen NIET op orde hebben...
maar zolang de Nederlandse STAAT structureel de schulden laat oplopen
moet eerst eens orde op zaken gebracht gaan worden in eigen huis, lijkt mij.

En NEE niet door te snijden in de zorgstaat, WEL door te snijden in miljarden verslindende projecten die hun geld niet opleveren!
GEEN bedrijfspanden opkopen om de bedrijven op een betere locatie te laten vestigen,
GEEN legepanden in onderhoud houden en GEEN onnodige overheidstaken laten uitvoeren,
de bemoeiziekte van de overheid met regelgevingen op onzinnige niet te controleren regeltjes waar ambtenaren zinloze uren aan spenderen
DAT moet gestopt worden
zodat de Staatsschuld eindelijk eens gaat afnemen en koopkracht behouden blijft!

De Nationale Staatsschuld stijgt met 480 euro per seconde! Zie de teller toenemen per inwoner voor Nederland in 2015. Kijk nu zelf op de Staatsschuldmeter...

destaatsschuldmeter.nl

Participatiewet = verdringing en GEDROCHT!

De Participatiewet is een gedrocht!!!!
Mensen met een medische beperking gelijkstellen aan werklozen is het zelfde als een leeuw gelijk stemmen met de Huiskat!
Het één heeft NIETS met het ander te maken!
WIA WAO en WAJONG krijg je NIET omdat je moeilijk te plkaatsen bent op de arbeidsmarkt
MAAR omdat je Medisch iets mankeert
dat kan lichamelijke aandoening zijn maar het kan ook een CHronische ziekte zijn!
het kan daarnaast ook Psygosomatische aandoeningen behelsen
en DAARNAAST kan het nog een combinatie zijn van die aspecten!
Politici en mensen die "gezond zijn" willen het verschil niet zien en willen het verschil niet kennen en gooien alles op de noemer: "moeilijk te plaatsen op de arbeids markt".

Schandalig! NAAST al jaren een doorn in het oog van menige oudere werknemer... de leeftijds discriminatie
is dan NU echt het hek van de dam door het schrappen van de ZORGWET!
Mensen die echt NIET "normaal"kunnen functioneren zonder extra bescherming
vervallen in het draaideur systeem van de participatiewet
waarbij naast het werken met behoud van uitkering, men ook nog gedwongen wordt om de lichamelijke en geestelijke beperkingen te verergeren door op het tandvlees te moeten gaan lopen om een "normale baan" te kunnen volhouden!

Iedere WERKNEMER behoort een Normaal LOON en een basis BAAN garantie te kunnen krijgen
maar de doelgroep van de Participatiewet is daarvan buiten gesloten....

Gemeenten geven dit niet toe!
Echter je zou als werkgever toch te dom zijn als je "gratis"personeel kan laten werken om dat dan afte slaan?
voor beeld:
werknemer in de Sociale werkvoorziening
kan gedetacheerd worden...
in eerste instantie het argument dat hij te duur was...
uiteindelijk kost het het bedrijf maar 300 euro
en gaat de SW medewerker onder contract van de SW op lokatie werken....
#SCHANDALIG!
wel onder de "normale omstandigheden "je werk moeten doen en GEEN extra vergoeding voor het meer geleverde lichamelijke inspanning en ook nog eends TEGEN de medische beperkingen in!
het is dat de medewerker in kwestie GRAAG af is van de A-sociale werkgevers houding die de VNG de werkbedrijven en SW opleggen!

Dit alles is volgens VNG en Gemeenten dus NIET gaande
terwijl de praktijk anders bewijst!

DAT het schrappen van de zorg plicht veroordeeld is door het europese hof maakt de Nederlandse politici ook NIETS uit!
Daarom is de STEUN nodig van ALLE Nederlanders om het OP te nemen voor de mensen die hiermee het hardste getroffen worden!

DE Overheid streeft er naar om IEDEREEN arbeidslaaf te maken
OOK de ambtenaren in overheids loondienst!
IEDEREEN gaat aan de beurt komen als dit huidig Politiek denken GEEN halt toe word geroepen!

EENHEID maakt macht dus
HOOGSTE TIJD om te verzamelen en SAMEN de strijd aan te gaan!

De afbraak plannen nemen toe

Naar mate de nieuwe wetten aangenomen, ingevoerd en door gevoerd worden
Blijkt keer op keer de waanzin die de nieuwe wetten en regels in de praktijk gaan betekenen voor de diverse sectoren.
WAANZIN dat iedereen die door zwaar en hard werken getekend door het leven gaat, Gestraft word voor het hebben van bijvoorbeeld een opgebouwd pensioen.

http://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/zorgpremie-en-belasting-voor-ouderen-omhoog

Ik haal in de diverse berichten aan dat de Totale afbraak iedereen aangaat.
Zo OOK de ouderen.
Mantelzorgers die de rekening gepresenteerd krijgen omdat je "vrijwillig" zorg van de ouder op je neemt, maar de heren en dames politici krijgen geen genoeg van hun jacht op het volk
Dus worden nog meer wetten en regels over ons heen gestort zodat IEDEREEN financieel aan de grond komt te zitten.

Het is bijna niet te doen om in dit tempo waarmee, dit kabinet EN gedoog partijen, op iedere nieuwe regel/ maatregel of wet te reageren.
wat niet weg neemt dat het schandalig is datde zekerheid en waarborging die de verzorgingstaat, die we hier in dit land hoog  hadden staan, in dit tempo word afgebroken.
De Boosheid, de Woede neemt toe....
Binnen alle gelederen onder de bevolking.

Zoals ik al zei... teveel om inhoudelijk  op te reageren!

Verenigingen die geen subsidie meer gaan krijgen...
Oudere die keer op keer geld in leveren
uitkeringsgerechtigden die nog net geen kleding markering hoeven te dragen zoals de joden in wo2.
De Zorgverzekeringen die buiten proportie een poot uittrekken En zorg polissen waar steeds minder in gedekt word..
Premies die de pan uit stijgen...
Kunst en cultuur wat de nek om gedraaid word...
Sociale werkvoorziening waar de oorspronkelijke doelgroep verdrongen word door werken met behoud van uitkering.
vele, vele sectoren waar dankzij dit aqfbraakbeleid werkgevers zich gesteunt voelen e werknemers het recht op goed arbeidsvoorwaarden ontnemen...

Waar eens begonnen werd om de staats begroting op orde te krijgen... slaat men gigantisch door.
Je krijgt een begroting NIET op orde door maar meer en meer en nog veel meer geld te halen bij de zwaksten!
Jekrijgt  een begroting alleen op orde als je NIET op te grote voet leeft!
De Nederlandse staat strooit met geld rond wat NIET van de staat IS!
Men strooit rond, bekijken de begroting daar na en komen tot de conclusie dat het rondgestrooide geld niet in de kas zit... dus een begrotings tekort ontstaat en DAT word op de
meest waanzinnige manieren in exta belasting, ophogen van accijnsen  enz enz aan iedereen opgelegt die dit eigenlijk niet meer kunnen betalen.
Waardoor ARMOEDE groeit.

IK roep al maanden en dat geld voor iedereen die getroffen word door de afbraak plannen:
STOP de AFBRAAK....

Moderne slavernij heet WORKFAST!

Ik werd door een collega gewezen op een uitzending van Eenvandaag.
http://www.eenvandaag.nl/economie/50461/de_omstreden_methoden_van_workfast

 Workfast is een werkbedrijf die aangestuurd via gemeente mensen overal met valse beloften aan het werk zet en totaal aan iedereen voorbijgaand.
Dat Workfast stuurt ook mensen naar ons sw bedrijf toe.

Waar komt dat in ene vandaan workfast????
Het is een landelijk opererend soort uitzendburo maar dan ge-ent op participatiewet
Die wet is officieel nog niet van kracht, dus is een illlegale organisatie!
Wettelijk is er al zo'n organisatie ... beter bekend als het uwv ....!
Het uwv is officieel enkel en alleen de uitkeringen registratie en banen markt
Socialedienst en UWV zijn geïntergreerd aan elkaar... waardoor de zakelijke bemoeienis uitbesteed word.... voor het oog dan, is de opzet om IEDEREEN onder basis inkomen te krijgen...

arbeidsverdringing maakt werklozen...> werklozen aan de slag via Workfast...
uitzendorganisaties kunnen niet concureren en gaan kapot
Juist, dat wat het oog NIET ziet moet voor betaald worden.
Het is binnen de mazen van de wet
heeeel gevaarlijk
Kanttekening  hierbij is:
privaat bedrijf kan en mag altijd gestart worden...
Daarnaast handig inspelen op ontwikkelingen binnen UWV en SW bedrijven... kan het zomaar al zo functioneren
Workfast stelt 9 maanden te werk 3 maanden er weer uit...(op basis van uitzend wetgeving)
Daarnaast met empowermanagement,(re)- intergratie doorvoer en dus nog meer druk leggend bij de werklozen die psygisch afgebroken worden en naar "nieuw"zakelijk denken opgebouwd worden
en dat met een VVD kabinet ...!
ideetje van kreepy klijnsma?

Nee, het komt vanuit VNG voor zover ik weet...
paar maanden terug vernam ik al dat het bedrijf waar ik werk, bezig was samen met almeerse SW bedrijf uitzendbedrijf op te zetten...
Aangezien het landelijke opzet is kan eigenlijk alleen VNG er achter zitten
Het is de doorzet van de plannen naar 35 werkbedrijven landelijk

Mij lijkt dit onrechtmatig gebruik van overheidsgelden door de VNG
Aangezien de kosten voor het opzetten van de nieuwe constructie normaal gesproken niet terug verdient kan worden via het te werkstellen van de uitkeringsgerechtigde.

Technisch gezien kost het de overheid geen geld...
de uitkeringsgerechtigde blijft structureel op uitkering zitten
verschil tussen minimumloon en uitkering is ongeveer 500 euro...
In die marge kan goedkoper personeel aan bedrijfsleven aangeboden worden waardoor de uitkeringsgerechtigde GEEN normaal loon ooit nog zal kunnen gaan krijgen

 Het lijkt een beetje op het chinees communisme!

 De overheid heeft dit soort werk opgedragen aan de gemeenten om er een bestuurslaag uit te kunnen verwijderen, daardoor krijgen de gemeenten minder geld voor het totaal aan uitkeringsgerechtigden

Als ze dat geld nu besteden aan het opzetten van nòg een bestuurslaag is het geld niet besteed in het belang van de uitkeringsgerechtigden, oftewel: oneigenlijk gebruik van overheidsgelden, temeer omdat het wordt gedaan uit naam van een wet die nog niet bestaat, èn nog niet door de 1eKamer is, waar dit kabinet géén meerderheid heeft!

door de werklozen te plaatsen, betalen de werkgevers feitelijk de uitkeringen.
hierdoor neemt budget gewijs gezien de totaal aantal uitkeringen door gemeenten af.
En wordt de gementelijke bezuinigingen opgelost doordat werkgevers feitelijk de huidige uitkeringen gaan betalen. 
Het leverd geld op voor gemeenten en voor de landelijke overheid...
Loonbelasting word nagenoeg kwijt geschonden...
Er is nog een (te betalen) laag tussen subsidie en het loon (uitkering) bij gekomen.
Het is de tussen geplaatste laag, die mogelijk is  om werklozen aan het werk te zetten...

Werklozen blijven op uitkering staan en het verschil minimumloon-uitkering draaid die organisatie op
dus 3 partijen van de 4 blij?
dat is de opzet: kloof tussen arm en rijk vergroten EN arbeidslaven creëren

Omdat het rijk minder betaalt per uitkeringsgerechtigden dan het nu kwijt is
wordt dit politiek gezien als DE oplossing.

oude situatie...
950 euro netto is éénpersoons uitkering...
ten koste van de staat op welk nivo dan ook.

waarbij minimumloon op 1400 netto ligt

 Nieuwe situatie...
850 euro netto aan uitkering
druk leggend je moet werken voor je uitkering...
Daarnaast de bezuinigingen opgelegd aan gemeenten komt neer op nog eens 100 euro minder aan uitkering

die 100 euro behoud de uitkeringsgerechtigde...
doordat werkgevers inlenen... en de totale uitkering + detacheringsmarche betalen
het minimumloon hiermee omzeilend en uitgeband

Het is een schande dat de hardwerkende in Nederland naar de afgrond word gedreven!
ARMOEDE en SLAVERNIJ is alles wat rest, wanneer dit geaccepteerd word!

werken met uitkering

Ik ben aan het spitten in werknemersrechten....
ik kom daar het hoofdstukje reiskosten tegen.
het verbaasd mij dat tot op heden, weinig tot geen aandacht is
voor dit aspect bij te werk gestelde uitkeringsgerechtigden.
Er gelden wettelijke regelingen voor iedereen die werkt....
volgens mij zijn werknemers die werken met behoud van uitkering
OOK mensen die werken en vanuit dat zicht punt ook recht zouden kunnen hebben op reiskosten vergoeding.
voor zover ik weet, gaan reiskosten van de uitgekeerde uitkering af.
wat raar is ten aanzien van de belasting regels omtrent reiskosten werknemers.
Hoeveel reiskosten vergoeding mogelijk is, ligt aan de sector en geldende CAO in die sector.
Daarnaast is volgensmij de detacheringsregeling van toepassing.
Aangezien een werkeloze met behoud van uitkering word gedetacheerd bij een werkgever.
Door het ontbreken van een CAO voor werklozen valt die groep rechtstreeks onder wettelijke bepalingen omschreven in het belastingstelsel.
misschien handig om daar naar te kijken?
een uitkering betekend al geen vet pot.
dus een beetje extra lijkt mij geen kwaad te kunnen?
Daarnaast lijkt het mij, nu uitkeringsgerechtigden OOK moeten werken, dat deze groep werknemers ook RECHT zouden moeten hebben op een CAO.
waardoor het verdringings effect wat nu plaatsvind waarschijnlijk opgeheven zal worden....
wantde werkende met behoud van uitkering, valt dan onder Detachering bepalingen en is nu rechtenloos!

Kabinet heeft maling aan burger rechten

De afgelopen maanden hebben de diverse Staatssecretarissen en Ministers aangetoont
maling te hebben aan burger rechten...
Daar kwam gisteren nog een bericht bij wat ik opving via Twitter;
Sinds 1980 is er een wets aanpassing van kracht die de grondwet buitenspel zet.
Die wet bepaalt dat wanneer er een lastig dossier ligt, er wettelijke ruimte gegeven wordt om ten behoeve van de EU uit teleggen ook al zou de basis tegenstrijdig zijn aan de grondwet.

Er is in Nederland altijd de mogelijkheid om wettelijke misstanden aan de hogeraad van de Rechtbank voor te leggen.
Echter wanneer die hogeraad een uitspraak doet, ten nadele van de toegepaste wet, zou de minister die uitspraak moeten respecteren en de bewuste wet per direct stoppen in uitvoering cq die wet opheffen.

Welke mogelijkheden zijn er om een minister daadwerkelijk te dwingen?
Wanneer een minister gesteunt door het voltallige kabinet een  uitspraak naast zich zou neer leggen, betekend het einde van de rechtstaat?

Essentieel is dus de vraag wanneer de hoogste rechter negatief reageert en dus een wet verwerpt, welke mogelijkheden zijn er dan nog?
Ik weet het antwoord hierop niet.

Toch vind ik het een reeele vraag.
Immers, sedert 1980 zijn alle kabinetten al in de marche aan het handelen ten aanzien van het afdragen van rechten aan de EU.
Daarnaast zijn er een aantal Ministers die openlijk laten  blijken NIETS op te hebben met Human Rights!
Daarnaast zijn er hoogleraren die hun bedenkingen hebben op de rechtmatigheid van door gevoerde regels en wetten.
Iedereen die het actuéle nieuws volgt kan dat oppikken, echter weinigen die het aangrijpen om hierin het voortouw te nemen en op te nemen voor de burger rechten in Nederland.

Ik haal het nu aan in de hoop dat er mensen zijn die de mogelijkheden hebben om hierin een punt te maken

Klijnsma jaagt Duizenden Armoede in

Geachte lezers u leest het goed, Minister Jetta Klijnsma wil per juli 2014
Kinderen die thuis wonen met een uitkering laten betalen voor het hele huishouden wanneer de ouders een uitkering hebben.
Daarnaast heeft deze minister besloten om via dezelfde wetsaanpassing
te bepalen dat wie niet werkt niet te eten kan/zal hebben of krijgen.
U hoort mij goed...
aangezien voedsel volgens haar geen human right is (anders is het niet teïntrepreteren)
zijn gemeenten na juli 2014 niet langer verplicht om medewerking te verlenen aan voedselbanken.
Gemeenten stellen op dit moment o.a. panden beschikbaar tegen een gereduceerde huur of in sommige gevallen zelfs kosteloos.
Via de uitspraken en wets aanpassingen van deze fijne minister kunnen gemeenten die kosten op hun begroting schrappen als zijnde een bezuiniging.
dat u het maar even weet!
Nederland hield zich altijd aan het human right verdrag maar per juli 2014 is dat over!
 mensen die niet werken geen eten dus ook geen drinken want inkomen word afgenomen en  hulp aan dat "soort"mensen word niet getolereerd.
dus U/wij kunnen kreperen en kapot vallen door honger.
het is een schande!

kennis verlies

Overboord gooien van bestaande kennis betekend in de praktijk falende nieuwe regels en wetten..

Het wil dus niet zeggen dat vernieuwen en of verbeteren fout zou zijn.
Het betekend een andere manier van het nieuwe inpassen in het bestaande.
Zonder dat het oude normen, waarden en kennis overboord gooit iets nieuws in passen zou daarom de norm moeten zijn i.p.v. det nieuwe profileren en na streven omdat vergane glorie zogenaamd in het heden niet zou functioneren.
het Niet functioneren van oude normen, waarden, regels en wetten is het falen vanpolitieke onwil om het nieuwe in te passen met behoud van het oude.

Dit is buiten de politiek van toepassing op ALLE  van enigerlij waarde zijnde in het menselijk bestaan.
Inzichten die vanuit de basis kloppen dienen niet overboord gegooid te worden....

Nieuwe inzichten, mogelijkheden  en technieken dienen ingepast te worden.
Op een dusdanige manier dat het oude gerespecteerd word.

Kennis verlies is en blijft  het manko van de mens.
Door kennis verlies kan het oude NOOIT beter worden.
Nieuwe opgedane kennis is alleen een extra als het bovenop de oude kennis gestapeld kan worden...
Los staande kennis is niet  in te passen en dus gedoemt om een tijdelijk speeltje te zijn.
De mens leeft NU,  het nu is het gevolg van wat ooit was...
Door de kennis van toen te verbeteren bouwend op de kennis van toen
kan dus alleen het nu een beterer wending gegeven worden.
Niet door te doen alsof alles TOEN zo slecht was, maar door het nu in het toen in te passen.

FNV daagt staat tot reparatie AOW-gat

8. jan, 2014

http://www.abvakabofnv.nl/over-ons/nieuws/nieuwsoverzicht/2013/12/fnv-daagt-staat-tot-reparatie-aowgat

FNV daagt staat tot reparatie AOW-gat
De FNV is naar de rechter is gestapt om de Nederlandse staat te dwingen het AOW-gat te repareren. De FNV-bonden vinden het onacceptabel dat mensen die nu met vroegpensioen zijn door de plotselinge verhoging van de AOW-leeftijd straks geconfronteerd kunnen worden met een AOW-gat van duizenden euro’s.

Paleis van Justitie in Den Haag
ANP: Jerry Lampen
ANP: Jerry Lampen

Na het indienen van de standpunten door zowel de FNV-bonden als de Staat is nu op donderdag 16 januari 2014 een zitting gepland.

Oproep
Hierbij roepen wij onze leden op om massaal naar deze zitting te komen.
Alleen zo kunnen we laten zien hoe wij over deze AOW-plannen denken. De zitting is gepland op donderdag 16 januari 2014 om 9.30 uur bij het Paleis van Justitie, Prins Clauslaan 60 in Den Haag. Er is gevraagd om de grootst mogelijke zaal. Let op: wij kunnen niet garanderen dat iedereen een plek in de zaal gaat vinden. Kom dus ruim op tijd.

Luxe kost geld

Hoe mooier en luxer wij met zijn allen kunnen leven.
Hoe zwaarder de maatschappelijke lasten zullen wegen.
Grote steden Kosten meer dan kleine onder ontwikkelde gebieden...
En met dat dilemma zit onze samenleving.
Wij willen de opgebouwde luxe niet kwijt.

Gebouwen moeten voor  zakelijke doeleinden nog luxer, grootser, duurder ingericht en
gebouwd worden.
Hierdoor worden de bedrijfslasten hoger en willen werkgevers op andere manieren die
lasten verhalen op klanten, werknemers en via belastingen/ vrijstellings regelingen en subsidies.

Het probleem willen de werkgevers zelf niet onderkennen!
Door steeds luxer te willen produceren en producten steeds duurder te verkopen
zullen werknemers wel meer loon moeten krijgen.
Immers die zelfde werknemers zijn ook de klanten die de producten kopen.

Daarnaast is er een luxe in de arbeidsmarkt ontstaan door bureaucratie!
Steeds meer mensen werken van achter een bureau en maken de te verkopen producten dus niet meer met lichamelijke arbeidsinspanning.
Hierdoor moet een steeds kleiner wordende groep mensen het LOON van alle kantoor personeel verdienen.
Leuk voor de mensen die op een kantoor "mogen"werken....
Echter extra belastend voor de werkvloer werker....
gevolg is:
1) steeds lager loon voor uitgevoerd werk...
2) Steeds inovatievere productie methodes, waardoor productie snelheid hoger word.
    (productie gaat steeds sneller)
3) Hierdoor(productie snelheid én geavanseerdheid van de producten) worden     werknemers   genoodzaakt hoger opgeleid te worden, waardoor kosten stijgen.
4) Ook werkt hoger werktempo (zwaarder werk) ziekte verzuim in de hand, waardoor zakelijke lasten stijgen.
5) Door een hoger ziekte verzuim een steeds grotere groep mensen die door lichamelijke klachten niet meer instaat zijn hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren, waardoor uiteindelijk in een toenemende mate de groep "uitvallers" groeit.
6) De groep uitvallers noemen we arbeidsbeperkten, en is in het verleden de Sociale werkplaats voor opgericht.

Deze groep mensen kunnen wel onder bepaalde voorwaarden werken echter, het vrije bedrijfsleven wil/kan geen rekening houden met alle mogelijke lichamelijke beperkingen
waardoor de samenleving hiervoor moet opdraaien, immers de product afnemers bepalen uiteindelijk wat er gekocht word en waar zakelijk aan vraag moet worden voldaan.

WIJ allemaal zijn die product afnemers!
DUS een maatschappelijke opdracht om die mensen een beschermde werkplek te bieden...
vandaar dat er OOIT de Sociale Werkplaatsen zijn gestart.
die betaald wordt door alle inwoners van ons land via belasting heffing op sociale voorzieningen via het loonstrookje dus.

Zolang deze ficieuze circel niet doorbroken wordt
Zullen er werknemers zijn die of TOTAAL uitvallen voor de arbeidsmarkt
OF die een beschermde werkplek NODIG zullen hebben.

De vast stelling dat het, zoals het was, niet langer kan klopt daarin in mijn ogen ook wel.
Echter de oplossing waarin gezocht word door Kabinet en Werkgevers klopt van geen kanten.
Minder kantoor banen en meer handen op de werkvloer zal structureel door gevoerd moeten worden om producten betaalbaar te hebben en te houden.
Dit geldt zeker ook voor de Overheid die in zijn/haar zucht naar contróle over de ingezetenen van ons land  maximaal expanderend is in het creëren van kantoor werk.
waardoor  de staatskosten alleenmaar verder op zal lopen en dus bevolking steeds meer belasting zal moeten betalen om alles maar te bekostigen.

Al Met al een heel verhaal om duidelijk te maken dat met huidig zakelijk denken de samenleving... U en ik (wij samen) ons heel hard moeten gaan afvragen of we
Luxe boven menselijkheid willen blijven stellen.???? en spinsels

Met vriendelijke groet,

Cor van Stek

Arbeidsbeperkten zijn niet achterlijk!

De gemiddelde arbeidsbeperkte is niet achterlijk!
Ook mensen met een verstandelijke beperking begrijpen dat de huidige afbraak cyclus
gebaseerd is op na trappen omdat je wat mankeerd!

"Gekken" worden opgesloten?
sorry de meeste gekken lopen gewoon vrijrond.... puur omdat er gesteld word dat die "normaal" zijn!
wie afwijkt van het Maatschappelijk  "NORMAAL" wordt weg gestopt en afgedankt!
behandelt als een stel ratten en  aan hun lot overgelaten als aangeschoten wild!

Workfast/ UWV/ VNG/ Kabinet is daarop gebaseerd!
Je LIJF is kapot gewerkt en daar moet JIJ zelf nog eens extra voor gestraft worden!
Zorg is dankzij de privatisering ONBETAALBAAR, maar euthanasie mag niet toe gepast worden want dat is instrijd zogenaamd met het Humaan streven .

NEE het is SUPER HUMAAN om de MASSA de ARMOEDE in te jagen!
Het is SUPER SOCIAAL om mensen aan hun lot over te laten!
HET getuigt van inzicht om ALLE zorg aftebreken!
HET is "NORMAAL" om mensen uit te buiten!
ENNNN het is A-sociaal om mensen een waardig leven te gunnen!

Ik kwaad? Nee johhh, kom nou toch!
Ik mag lijen dat de aanstigters van dit onheil hun voorouders hun leven zieken!
HET is een SCHANDE dat dat soort volk zich MENS mag en KAN noemen!

Op een klein groepje goed willenden na LIJKT het dat de politiek liever ziet dat al het voetVOLK de pijp uit gaat!
Krepeer en ga dood, liest zo snel mogelijk, want dan blijft opgebouwd pensioen over voor de graaiers!
Nog HEEL EVEN! dan zijn de ARMEN wijken weer een feit!
Worden stadsdelen afgegrendeld waar de ARMEN NIET meer  weg mogen!
Kinderen/pas geborenen worden vanaf juli ge chipt als het aan BRUSSEL LIGT!
Dus minder dan een BEEST bent U niet!
ALS U DAT MAAR EVEN WEET!!@!!!

maar vooral stil blijven en laten voltrekken  MENSENNNN!
Levens standaard van VOOR de industriële revolutie ligt al op de loer!
Maar maakt toch niet uit?
Krepeer allemaal maar dat is de leus van de rijken en het #plucheterreur!
En vooralsnog gaat iedereen net als in  WO2 gewillig naar de slachtbank!

SCHANDE SCHANDE SCHANDE!

NEDERLAND ONTWAAK!Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina