Wanneer is er een arbeidsovereenkomst?

Arbeidsovereenkomst

Een nieuwe baan, daar hoort een contract bij. Nog even je handtekening zetten en dan kun je aan de slag. Maar voordat je die handtekening zet, kan het geen kwaad om even goed naar de arbeidsovereenkomst te kijken.

Wanneer is er een arbeidsovereenkomst?

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst als jij persoonlijk verplicht bent om tegen betaling arbeid te verrichten voor je werkgever. De werkgever is in deze relatie de 'baas’. De afspraken die je met je werkgever maakt staan in een schriftelijke arbeidsovereenkomst of een arbeidscontract. Deze afspraken mogen nooit slechter zijn (wel beter!) dan wat er in de wet of in de cao staat. 

Enkele voorbeelden van contracten zijn een tijdelijk contract of nul uren contract.

Contract schriftelijk vastleggen

Je werkgever moet in je arbeidsovereenkomst het volgende opnemen:

 • De naam en woonplaats van jou en je werkgever.
 • De plaats(en) waar je werkt.
 • Je functie of de aard van je werk.
 • De datum waarop je in dienst bent getreden.
 • Bij een tijdelijk contract: de looptijd van je contract.
 • Je aantal vakantiedagen of de manier waarop dit wordt berekend.
 • Je opzegtermijn en die van je werkgever, of de manier waarop deze wordt berekend.
 • Je loon en de termijn van uitbetaling.
 • De uren die je werkt: per dag of per week.
 • Of je gaat meedoen aan een pensioenregeling.
 • Als je langer dan een maand uitgezonden wordt naar het buitenland: bijzonderheden over je arbeidsvoorwaarden
 • Of er een cao van toepassing is en zo ja, welke.
 • Of het een uitzendovereenkomst is.

Verder kunnen er in de arbeidsovereenkomst afspraken staan over:

Een arbeidscontract is niet verplicht

Een arbeidsovereenkomst, met jouw handtekening en die van je werkgever, is niet verplicht. Ook mondelinge afspraken zijn geldig. Jouw werkgever is wel verplicht om de afspraken die hij met jou maakt op papier te zetten. Jij hoort een kopie van die afspraken te krijgen. Krijg jij de afspraken niet op papier dan kun je die afspraken het beste zelf schriftelijk bevestigen: jij schrijft jouw werkgever welke afspraken gemaakt zijn en zet jouw handtekening daar onder. Vraag jouw werkgever dan om die brief te ondertekenen.

Je werkgever is aansprakelijk

Als je werkgever deze informatie niet schriftelijk wil geven of als de informatie niet klopt dan is hij aansprakelijk voor de eventueel daardoor veroorzaakte schade.

Cao en arbeidsovereenkomst

Je cao is belangrijker dan je contract. Afspraken in je cao gaan altijd voor die in je arbeidsovereenkomst. Een arbeidsovereenkomst geldt alleen voor jou, een cao meestal voor een hele sector of bedrijf.

Voorbeeld arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

Voorbeeld arbeidsovereenkomst Bepaalde Tijd

Bekijk alle voorbeeld contracten

Zie hieronder een voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. U kunt het document ook downloaden. 

In deze overeenkomst worden afspraken tussen werkgever en werknemer schriftelijk bevestigd. Bepaalde tijd houdt in dat er een begin en een einddatum van de overeenkomst worden bepaald. Het kan ook zijn dat er op projectbasis een overeenkomst wordt aangegaan, of een afspraak met betrekking tot het aantal uren wordt overeengekomen. 

Voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

Ondergetekenden:

 1. Naam werkgever, gevestigd te Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werkgever, hierna te noemen werkgever

en

 1. De heer/ mevrouw naam werknemer, Postcode, Plaats, Straat en huisnummer werknemer, hierna te noemen werknemer.

Verklaren te zijn overeengekomen:

Artikel 1        Indiensttreding

De dienstbetrekking vangt aan op ___________ en is aangegaan voor de duur van __ maanden. Derhalve zal de dienstbetrekking van rechtswege zijn geëindigd op _____, zonder dat voorafgaande opzegging is vereist. Indien de overeenkomst stilzwijgend is voortgezet wordt de overeenkomst geacht wederom te zijn aangegaan voor dezelfde duur als vermeld in het eerste lid, doch telkens ten hoogste voor maximaal 1 (één) jaar. De bepalingen van artikel 7:668 en 668a BW zijn in dat geval van toepassing.

Artikel 2        Functie

                     De Werknemer treedt in dienst van Werkgever in de functie van _______.

Artikel 3        Arbeidstijden

De Werknemer verplicht zich in voorkomende gevallen alle door of namens de Werkgever op te dragen werkzaamheden te verrichten gedurende 40 uur per week.

Artikel 4        CAO   

Op deze arbeidsovereenkomst zijn de bepalingen van de CAO voor Metaal van toepassing.

Artikel 5        Salaris

Het bruto salaris bedraagt € _____ per maand en is op de laatste dag van elke maand betaalbaar.

Artikel 6        Standplaats Werknemer

                     De werkzaamheden zullen landelijk worden verricht.

Artikel 7        Vakantiedagen

De Werknemer heeft recht op 24 vakantiedagen per jaar welke naar evenredigheid met de duur van het dienstverband worden opgebouwd.

Artikel 8        Vakantiegeld

De Werknemer heeft recht op een vakantietoeslag van 8% van het op jaarbasis berekende brutosalaris. De vakantietoeslag wordt in de achterliggende periode van 1 mei tot en met 30 april, in de maand mei betaalbaar gesteld, bij tussentijdse aanvang of beëindiging van het dienstverband worden de vakantiegeldrechten naar rato van het aantal maanden dat de werknemer in dienst is, vastgesteld.

Artikel 9        Opzegging

a.      Ieder der partijen heeft het recht deze overeenkomst tussentijds tegen het einde van een maand per aangetekend schrijven op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en met opgaaf van redenen.

b.      Indien deze overeenkomst wordt opgezegd heeft Werkgever het recht Werknemer voor de duur van de opzegtermijn of een gedeelte daarvan te schorsen, gedurende welke schorsing nog aan Werknemer toekomende vakantiedagen worden geacht door Werknemer te worden opgenomen op de werkdagen gedurende welke de schorsing van kracht is.

c.      Werknemer dient bij de beëindiging van het dienstverband alle zaken van Werkgever welke hij onder zich heeft eigener beweging aan Werkgever terug te geven.

Artikel 9        Slotbepalingen voorbeeld arbeidsovereenkomst bepaalde tijd

a.      Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

b.      In geval van geschillen is de kantonrechter bevoegd in welk kanton de arbeid gewoonlijk wordt verricht, dan wel de kantonrechter waaronder de woonplaats van Werknemer ressorteert. Een geschil is aanwezig wanneer één der Partijen zulks stelt.

c.      Wijzigingen zijn slechts geldig indien en voorzover schriftelijk overeengekomen met dien verstande dat de Werkgever bevoegd is de arbeidsvoorwaarden eenzijdig te wijzigen, indien hij bij de wijziging een zwaarwichtig belang heeft.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt, per bladzijde geparafeerd en hieronder getekend.

Plaats, datum                                                            Plaats, datum

Werkgever                                                                 Werknemer

____________                                                             ____________

RECHTEN VAN MENSEN MET NUL UREN CONTRACTEN.

Van Fnv Lokaal Zuid Oost Groningen

RECHTEN VAN MENSEN MET NUL UREN CONTRACTEN.
Nul urencontracten, oproepcontracten.
Waar moet je op letten?
Weet wel dat elke situatie anders kan zijn. Soms zijn er aanvullende afspraken. Zie de toelichting per punt. Als je denk dat er iets niet klopt, neem dan contact op met je vakbond.
1. Als je wordt opgeroepen, moet je voor 3 uur worden betaald. Ook als je na 1 uur weer naar huis bent gestuurd.
2. Als je 3 maanden achter elkaar of wekelijks gewerkt hebt, of ten minste 20 uur per maand, dan heb je een arbeidscontract met bijbehorende rechten, zoals doorbetaling bij ziekte en vakantie.
3. Ook als oproepkracht heb je recht op een doorbetaalde vakantie en vakantietoeslag.
4. Bij ziekte moet je worden doorbetaald voor de uren waarop je bent ingeroosterd.
5. Soms staat er in een contract: ‘alleen loon voor gewerkte uren’. Dat mag alleen voor de eerste 6 maanden. Als je 6 maanden volgens een vast rooster hetzelfde aantal uren hebt gewerkt, moet je loon worden doorbetaald volgens dit rooster.
6. Als je 3 maanden volgens een vast rooster hetzelfde aantal uren hebt gewerkt kan de werkgever niet zomaar stoppen met oproepen. Hij is verplicht je in te roosteren.
Zorg dat je een schriftelijk contract (arbeidsovereenkomst) krijgt. Om verwarring en onduidelijkheid te voorkomen is het verstandig om bij je werkgever aan te dringen op een schriftelijk arbeidscontract. Als er problemen ontstaan, kun je met je contract in de hand advies inwinnen bij je vakbond.


Toelichting 1
Als je wordt opgeroepen, moet je voor 3 uur worden betaald. Ook als je na 1 uur weer naar huis bent gestuurd.
Als je met je werkgever een contract hebt afgesloten voor minder dan 15 uur per week, heb je recht om elke keer dat je werkt, ook al is het maar voor 1 uur, minimaal 3 uur betaald te krijgen. Deze regel geldt niet als je duidelijk vastgelegde afspraken hebt gemaakt over de uren die je werkt, bijvoorbeeld als je van te voren hebt afgesproken elke maandagochtend 2 uur te werken.
Toelichting 2
Als je 3 maanden achter elkaar of wekelijks gewerkt hebt, of ten minste 20 uur per maand, dan heb je een arbeidscontract met bijbehorende rechten, zoals doorbetaling bij ziekte en vakantie.
Als je de afgelopen (ten minste 3) maanden of wekelijks hebt gewerkt, of ten minste 20 uur per maand, bijvoorbeeld volgens een vast rooster met een gelijke hoeveelheid arbeidsuren, dan mag ervan worden uitgegaan dat er een arbeidsovereenkomst is ontstaan met een vast aantal uren, gebaseerd op het gemiddeld aantal gewerkte uren.
Ook als je als zelfstandige werkt, en dus geen arbeidscontract hebt afgesloten, en je hebt geen andere opdrachtgevers, dan kun je een arbeidsovereenkomst voor die werkzaamheden eisen.
Toelichting 3
Ook als oproepkracht heb je recht op een doorbetaalde vakantie en vakantietoeslag.
Volgens de wet heb je per jaar recht op minimaal viermaal de overeengekomen arbeidsduur per week aan vakantie-uren. Als je dus gemiddeld 8 uur per week werkt, heb je recht op minimaal 32 uur vakantie per jaar. Per maand bouw je dan 2,6 uur vakantie op (32 uur gedeeld door 12 maanden).
Gedurende deze vakantie-uren moet de werkgever je loon doorbetalen.
De werkgever is ook verplicht om je in staat te stellen deze vakantie-uren op te nemen. Alleen bij beëindiging van de oproepovereenkomst mogen eventueel opgebouwde maar niet-genoten vakantie-uren worden uitbetaald.

Daarnaast heeft elke oproepkracht recht op 8 procent vakantietoeslag over het overeengekomen brutoloon.

Op tijd mijn contract opzeggen, wanneer?

Opzegging arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst opzeggen doe je tegen het einde van de maand. Dat betekent dat je opzegtermijn ingaat vanaf de 1e van de volgende maand.

Wil je bijvoorbeeld 1 juli uit dienst, dan moet je eind mei schriftelijk je contract opzeggen, waarbij je opzegbrief uiterlijk vóór 1 juni binnen moet zijn bij je werkgever. In de maand juni moet je dan gewoon nog werken.

Maar kijk sowieso altijd in je cao of arbeidsovereenkomst of hier andere afspraken over zijn gemaakt.

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina