Limburse SW in ACTIE door onwil VNG!


Limburgse SW IN ACTIE op 15 Oktober!!!!!


VNG delegatie houdt vol dat meerderheid gemeenten geen geld hebben voor de SW!

Daarom ook de nieuw geplande acties.... van SW medewerkers in vele gemeenten!
Mobiliceren en zorgen dat iedere gemeente gewaarschuwd is voor de BOZE SW!
A-sociaal beleid dient beantwoord te worden met HARDE ACTIE!
helemaal top JEF Kleijnen en team...
OPMAAT naar nog meer acties.....
waarbij IK toevoeg dat iedereen die mogelijkheden hebben om de Acties te steunen welkom zijn....
dus laat die steun merken, want afbraak van SW rechten is afbraak
gehandicapten RECHTEN!
en ja DAT is maatschappelijke verantwoordelijkheid!
Tijd dat OOK de SW gesteunt gaat worden, zoals de ZORG gesteunt word!

Grote groep SW medewerkers is door zwaar werk met lichamelijke en medische beperkingen komen te zitten.
Deze mensen hebben zich KAPOT gewerkt en krijgen van het VNG en Kabinet STANK voor dank!
De groep mensen die aangeboren beperkingen hebben en WAJONG hebben, hebben dat NIET omdat ze zich aanstellen, maar omdat zij werkelijk iets mankeren!

Dat de VNG, CAO delegatie o.l.v. hr van Olten, volhoudt dat er geen financiele ruimte bij de gemeenten is om structurele loonsverhoging door te voeren...
staat dus HAAKS op de opmerking van dezelfde delegatie, dat SW medewerkers niet onder WML kunnen zakken...
(Wettelijk Minimum Loon = WML)
want stelt VNG, wanneer dat gebeurt kunnen SW medewerkers aanvullende (loon) uitkering aanvragen bij hun gemeenten.
Alsof voor die aanvulling wel geld ingeraamd is....
dus DAN zou dat geld ook structureel als loonsverhoging doorgevoerd kunnen worden!
Nee feitelijk komt het er op nbeer dat wanneer er door de WML vloer heen gezakt wordt... de gemeenten "dwangmiddel hebben... om aan te zetten tot het nemen van een baan buiten de SW!
Buiten de SW werken is GEEN beschermde werkomgeving meer hebben, en daarmee verhoogd risico op ontslag en achter de geraniums komen te zitten!

SCHANDE SCHANDE SCHANDE!

Nederland, maar zeker ook de Wethouders in alle Gemeenten... zullen MOETEN gaan begrijpen dat de SW'ers GEEN 3e rang Burgers zijn!
Dat SWérs Werken naar hun lichamelijke mogelijkheden en daar dan ook voor beloont dienen te worden!
Dat SW'ers DOOR hun lichamelijke beperkingen op afstand staan tot regulier werk en NIET op afstand staan tot regulier werk door werkloosheid!
De Wethouders EN kabinet MOETEN gaan inzien dat SWérs gelijk te behandelen als uitkeringstrekkers... onrecht is aan het adres van de gehandicapten in onze samenleving!
Gehandicapten , mensen met Chonische aandoeningen en aangeboren lichamelijke afwijkingen zijn NIET gelijk te stellen met volkomen gezonde mensen!
DAT moet Nederland gaan zien!
EN DUS zou iedereen die rechtvaardigheid hoog heeft staan, der Sociale Werkvoorziening moeten steunen!
Is getekend
Cor van Stek.

Stakingen Sociale Werkvoorziening noodzakelijk.

De CAO onderhandelingen zijn spaak gelopen.
 Tijdens het laatste CAO overleg met de werkgevers... (de vereniging Nederlandse Gemeenten VNG) kwam het VNG niet verder dan een loonbod van 1 malige uitkering van 250 euro op een meer jarige CAO.
Onacceptabel voor de FNV leden in de SW!
Tijdens de laatste onderhandelingsronde was de "vliegende Brigade"( select groepje actieve leden) met een actie bezig op de lokatie van de onderhandelingen in het Cedris gebouw te Utrecht...
Cedris is de belangenvereniging van bedrijven belast met de uitvoering van de WSW.
Gemeenten hebben bedrijven aangewezen om mensen in de WSW beschermde werkplekken te bieden...
 Die bedrijven zijn verenigd in Cedris.

Doordat het VNG geen onderscheid wil maken tussen de doelgroepen die samengeveegd zijn in de participatiewet is het zeer teleurstellende  loonbod op tafel gekomen.
Het VNG stelt  mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (werklozen...) gelijk met mensen met handicaps, Chronische medische aandoeningen  en medische beperkingen.
Onbegrijpelijk dat mensen die  een medische indicatie hebben, waarbij is vast gesteld dat zij alleen onder aangepaste werkomstandigheden werk kunnen verrichten... door het VNG in loon achter gesteld worden op de uitkeringen van werklozen.

De uitkeringen worden 2 maal per jaar geïndexeerd op WML (wettelijk minimum loon)
De SW medewerkers krijgen er wat het VNG betreft NOOIT meer 1 cent extra bij....
Dat betekend dat de meeste mensen in de SW onder het WML zitten of binnen enkele jaren  zullen belanden.
Het VNG stelt dat wanneer dat gebeurt, mensen met beschermde banen aanspraak kunnen maken op aanvullende uitkering.
Feitelijk betekend dit, dat mensen die ondanks hun medische achtergronden  alle moeite doen om te werken en binnen hun mogelijkheden KEIhard te werken.... gedwongen worden om naast loon een uitkering te nemen om maar rond te kunnen komen .
Dwangmatig  een uitkering opleggen is dat!

En Nee dat Pikt de SW NIET!
wij werken en behoren daar voor beloont te worden, echter stank voor dank is het beleid van de Gemeenten!

Daarom is 15 Oktober in Limburg al  een GROTE actie geplant... bij 3 SW bedrijven gaan de medewerkers massaal Staken...
En zijn er op tal van  andere SW bedrijven ook Acties in ontwikkeling.

Op 19 November 2015 zal de gehele Sociale werkvoorziening een Staking/ actie dag houden... landelijk en gelijktijdig.
Meer info hierover binnenkort
 tot 19 November word Binnen het FNV SW door Kaderleden aandacht  gevraagt voor de nieuwe situatie....
 En daarmee roepen wij  iedereen op mee te doen, voor Baangarantie en ECHT loon!

Doe mee omdat JIJ ook TELT!

De vakbond heeft NUT!

De vakantie periode loopt ten einde.
Tijdens de zomervakantie, zijn velen door gegaan met organiseren en
het houden van acties binnen de SW.
Zo ook de mensen uit Hoorn.
Een VNG gerichte actie voor de deur van het VNG in Den Haag.

Kleine geslaagde actie!
 de VNG Camping!
Zo zijn er vindingrijke  nieuwe ideeën  waar wat mee gedaan wordt.
Een manier om duidelijk te maken dat een CAO noodzakelijk is, kan ook zijn
om bv het Arts verlof, wat weg geschreven word als vakantieverlof uren.., aan te pakken in de SW bedrijven.

Het FNV en het CAO zijn daar duidelijk in...
maar de diverse werkgevers binnen de SW, geven er geen moer om, dat ARTS verlof ,
bijzonder verlof is!
Alle vakbondsleden waarvan vakantie uren zijn af geschreven om een arts, een fisiotherapie, specialist,  Tandarts of gezondheids instanties.... te bezoeken...
zouden hiervan melding moeten maken bij de vakbond zodat op dit punt actie ondernomen kan gaan worden.
Pas bij veelvuldige meldingen kan er actie ondernomen worden
 dus ik zou zeggen, meld het zodra  uren onterecht afgeschreven worden.

Ook zijn er SW bedrijven waar de leeftijdsgebonden vakantie uren voor 50+ niet na geleefd word.
standaard 165 uur per jaar loopt op naar mate men ouder dan 50+ is
wanneer op dit punt het lijkt dat er on-terecht  minder vakantie uren gegeven zijn... zou ik aan raden om ook daar bij de vakbond melding van te maken.

Arbeids omstandigheden... geld het zelfde voor...

Arbo richtlijnen en CAO's dienen na geleeft te worden...
 en wanneer een werkgever zich daar niet aan houd zou iedere werknemer actie moeten ondernemen.

Wanneer er onvrede is over bepaalde zaken, gaat de prestatie en  werkplezier terug lopen.
Onafhankelijke klachten behandeling binnen bedrijven bestaat feitelijk niet, aangezien de
medewerker belast met klachten behandeling ook op loonlijst staat van de werkgever en vaak een "belangrijke"functie binnen het bedrijf uitvoerd.
Waardoor werkgevers belangen over het algemeen  beschermd worden en de medewerkers met hun klachten, met een kluitje het riet in gestuurd worden...
wanneer er over goede klachten behandeling binnen het bedrijf tweifels bestaat...
 kan ook bij vakbond  na gegaan worden/ melding gemaakt worden, hoe er wel actie op gemaakt kan worden wat er dan ook speelt.

HetLid zijn van een vakbond is een manier om, voordat een situatie  uit de klauwen is gelopen,
kennis op te doen en als vraagbaak hoe  tegen iets in te kunnen gaan...
Wanneer een werkgever een "zaak"denkt te hebben, moet de werknemer al een tegen dossier hebben opgebouwd wil men "iets"kunnen uitrichten tegen  drijgende stappen van die werk gever.
 dit geld binnen alle sectoren en dus zeker ook binnen de SW.

Tijd dus om u, lezers hierop te wijzen.
Een slimme werknemer is op zijn toekomst voorbereid...
 dus moet dan ook tegen woord onderbouwen...
 de vakbond helpt daarbij, mits jij als LID durft te vragen  en hulp zoekt voordat het al te laat is.

De klacht, de vakbond deed niets voor mij, gaat niet op .
want wie wacht tot het al te laat is, zonder weerwoord op te bouwen
in de aanloop naar een conflict,
 kan niet geholpen worden.
ook niet door particuliere advocaten...

 Hoogste tijd dus om dat in te gaan zien.
 de Vakbond gaan zien als data bank en kennis centrum is de kracht van de werknemer
die wel een weerwoord heeft tegen  fout willende werkgevers.

IK denk DOEN!
 bent u nog geen lid?
 misschien dan toch een idee om dit te overwegen?
want goed voorbereid de strijd aan gaan, is de enige manier om enige kans te hebben een "zaak"te winnen.

DE SW is er nog NIET!

De SW is er nog Niet!

Ook op zondag, zullen we alert moeten zijn en blijven…
de Strijd voor een GOEDE CAO, moet doorgaan!

Waarbij het naar mijn inzicht noodzakelijk is om ALLE doelgroepen binnen
de Participatiewet te koppelen in die strijd.
Uitkeringsgerechtigden, Wajong, Wia, WAO, SW, 
maar ook de gehandicapten dagopvang en de Zorgboerderijen zijn allen gekoppeld.

Gemeenten hebben “afgedwongen” bij het rijk het gemeentelijk budget 
vrij naar eigen inzicht te kunnen besteden…
Naast de wanorde die door de PGB en WMO “hervormingen” zijn ontstaan,
IS de P-wet doelgroep 
zwaar de klos!

NOODZAAK dus om de verschillende groepen/sectoren te koppelen!
Het congres van de VNG, gaf de CAO onderhandelaars via motie aan Onderhandelingen met “open”vizier te hervatten. Waarna op 3 juni 2015  de Heer v. Olten, woordvoerder en 1e
onderhandelaar naar de Protesterende SWers toe kwam, en begon met
 “WERKNEMERS” 
uiteraard bent ù werknemers binnen de Sociale werkvoorziening
Uiteraard heeft u recht op werkgarantie…
en daar hoort ook GOED loon bij…

Nog geen 24 uur later, staat er in een krant te lezen, dat meneer v Olten, nog maar moet bezien in hoeverre 
onderhandelingen tot een CAO zullen gaan komen.
De absolute nullijn is los gelaten door de VNG voor loon…
dit betekent NIET dat de WML grens ook gewaarborgd gaat worden in een nieuw CAO.
Van Olten doet ook erg zijn best om de werkgarantie af te zwakken…
geheel onder de noemer (zo lees ik het) onderhandelen OK… (maar we rekken tot we er bij neer vallen)


De nieuwe instroom, werken met behoud van uitkering, is baan verdringing en daar wil VNG niets van horen…
De doorgevoerde bezuinigingen op de SW, zijn niet de schuld van de VNG maar van het RIJK.. zo stelt VNG…
En zo gaat het stuk door.

Uiteraard is VNG zelf schuld aan het accepteren van de Rijksbezuinigingen…
Uiteraard mogen de 
mensen die onder de P-wet vallen daar NIET de dupe van worden!
Uiteraard gaan de mensen die getroffen worden hier NIET mee akkoord!

Eerder dit stuk haalde ik de overige doelgroepen al aan die onder de P-wet vallen.
Gemeenten hebben vrije besteedbaarheid voor het gemeentelijk budget 
afgedwongen bij het Rijk, met als gevolg dat er vrijelijk ook bezuinigingen doorgevoerd kunnen worden binnen de overige groepen…
Dat hoort niemand via de pers, maar ook daar vallen klappen.

Daarom is het noodzakelijk om als P-wet groep gezamenlijk elkaar te steunen.
ALS de SW geen goede CAO kan afdwingen…
Als er überhaupt geen CAO word afgesloten is voor alle andere 
groepen binnen de P-wet
weinig hoop tot verbeteringen van de huidige situatie.
Werkverdringing door werken met behoud van uitkering,
geen werknemersbescherming en “voorwaarden waar de uitkeringsgerechtigden zich aan moeten houden”… om korting op de uitkering te voorkomen, zijn uiteraard redenen om daar ook voor te strijden, verbeteringen te worden doorgevoerd..

Daarnaast Kunnen gemeenten de begroting ook sluitend gaan maken via bezuinigingen op de Gehandicapten dagopvang en zorgboerderijen.
Ook daar “schijnt” het een en ander aan de hand te zijn, echter het haalt het nieuws NIET.
En wat het nieuws niet haalt, bestaat niet?
Uiteraard bestaat het wel…
er is alleen te weinig aandacht voor.

en dat geldt ook voor alle andere doelgroepen…
Wajong die GEEN recht meer heeft op instroom op beschermde banen…
Wajong die als uitkering in stappen ook omlaag gebracht dreigt te worden…
er moet veel meer zicht op komen hoe de gehele P-wet doelgroep 
een OOR wordt aan genaaid!

Daarom:     
STEUN de SW
en motiveer elkààr om de SW te steunen…
Alleen door als `doelgroep` gezamenlijk een vuist te maken,
KAN er een vuist gemaakt worden.
OOK via de Vakbonden die koppeling maken is hierin noodzaak!

Word lid en STRIJD SAMEN voor erkenning en goede werknemersrechten!

is getekend;
Cor van Stek


 
 

Bespreek met IEDEREEN waarom de SW CAO NOODZAAK is.

Beste Mensen,

Ik roep al geruime tijd op om deze pagina te promoten, te delen en te mailen...
daar hoort uiteraard het verhaal achter de CAO blokkering door VNG vertellen bij!
Veel is te lezen hier op de pagina....
MAAR iedereen die "iets" met de Sociale werkvoorziening/ Sociale werkplaats/ SW te maken heeft, zal zeker ook een "eigen verhaal hebben, wat er door de invoering van de participatiewet FOUT gaat en FOUT IS!
Vertel die verhalen,
net als het PGB verhaal gaat het pas leven wanneer mensen gaan vertellen waarom het zo'n schande is dat de Gemeenten de nieuwe wet verkeert uitleggen.
wat doet de uitleg van de gemeenten met jou/U persoonlijk...
welke onzekerheden loop(t) JIJ/ U tegen aan...
Want Hoe meer die verhalen verteld worden...
zullen meer mensen gaan begrijpen waarom beschermde banen NODIG ZIJN en nodig zullen blijven.

Het delen van deze verhalen stopt wat mij betreft niet bij internet...
maar ieder contact is een potentieel om bekendheid te geven aan de situatie van de SW!
Er zijn mensen die roepen, maar ik ken bijna niemand....
mijn ervaring daarin is dat dat wel mee valt
IEDEREEN heeft buren, IEDEREEN kent mensen van op straat...
VELEN zijn lid van verenigingen, sportscholen en komen op hun werk..
al met al heel veel contacten die vaak niet weten wat de Sociale werkvoorziening inhoud....

Vertel WAAROM de SW bestaat, waarom de SW noodzakelijk is en ga daarbij uit van voorbeelden die mensen kunnen herkennen.
Herkenbaarheid is de basis van het gevoel verbondenheid...
Zodra mensen zich min of mee verbonden voelen met de ander of die situatie zal er bijval ontstaan.
en UITERAARD deze ACTIE pagina blijven delen ook in de gesprekken met iedereen die jij/ u kent.

Want het BLIJFT een schande dat mensen met medische beperkingen...
per 1-1-2015 niet meer in de SW kunnen instromen
HET BLIJFT een SCHANDE dat werkgevers de arbeidersrechten (nog) verder willen afbreken...
EN het is SCHANDALIG dat er geen nieuwe Werkzekerheid en LOON afspraken gemaakt kunnen worden omdat de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) WEIGEREN om een CAO af te sluiten voor mensen met Lichamelijke en/of Geestelijke handicaps!
DUS praat met iedereen hier over
maak het maatschappelijk breed bekend en probeer ook duidelijk te maken dat niet iedereen voorzichzelf kan opkomen...
en als mensen niet voor zichzelf kunnen opkomen zullen anderen duie dat wel kunnen dit op zich moeten gaan nemen
gewoon, OMDAT IEDEREEN TELT!

SOS SW in ACTIE!

Deze pagina gaat volledig over de CAO ontwikkelingen
van de Sociale Werkvoorziening
Nooit meer loon correcties, nooit meer inflatie correcties en NOOIT meer loonsverhogingen wil de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) in de CAO  opgaan nemen...
Uiteraard zeggen ze (VNG) dat er te praten is over werkgaranties...
 ,maar DAN moeten er wel  bepaalde arbeidsvoorwaarden ook ingeleverd worden...
Het Stand punt van de FNV Leden is  dat DIT voorstel van het VNG
ON-acceptabel is....

Uitkeringen worden 2x perjaar  inflatie gecorrigeerd....
dit houd in dat het WML (wettelijk minimum loon)  binnen 5 jaar BOVEN het gemiddelde loon van de SWers komt te liggen
waarmee het voorstel van het VNG van de SWers 3e rang burgers maakt!

UITERAARD gaan de SWers dit NIET PIKKEN!
Uiteraard zijn wij BOOS!
UITERAARD zijn wij ACTIES aan het opzetten....
en sommige Bedrijfsledengroepen en Ondernemingsraden bij diverse SW bedrijven hebben al petities aangeboden aan wethouders....
Dit gaat voorlopig nog een tijd door
en NIEUWE ACTIES zijn  ZEKER!!!
Want NIEMAND heeft zich neer te leggen bij een bestaan in armoede!
De participatie wet die de SWers die al MEE deden aan het arbeidsproces worden door het VNG
betiteld als deelnemer aan de SW....
SCHANDE!

De SWers ZIJN en HOREN in de SW!
het Ombouwen naar het tewerkstellen van werklozen via de oude SW is  feitelijk werkverdringing.
Mensen die medische keuringen  doorlopen hebben, waar bij bepaald is dat zij enkel en alleen in een beschermde omgeving nog kunnen werken...
moeten dankzij de asociale  P-wet  onder "normale omstandigheden gaan werken.
ZONDER NORMAAL en goed gewaardeerd loon!

Waarbij de `WSW ` instroom geblokkeerd is voor de mensen met medische indicatie, mogen werklozen dus WEL instromen...
en wanneer VNG en  Vele wethouders zich blijven stellen op het standpunt  die het VNG inneemt, zullen  de SWers structureel 3e rang Burgers zijn zonder rechten zonder arbeidsbescherming en ZONDER echt  LOON!

DEEL deze pagina...
en ook de Facebook event pagina "SOS SW" https://www.facebook.com/events/102452526755348/102461876754413/

De PAREL van het Sociaal Stelsel

DE SW is de PAREL van het Sociaal Stelsel
zijn gevleugelde woorden van Jef Kleijnen....

Maar HIJ heeft gelijk!
Dankzij de Sociale Werkvoorziening kunnen mensen met lichamelijk en geestelijke beperkingen mee doen op de arbeidsmarkt....
De huidige Participatie wet maar het onmogelijk dat mensen met aangeboren handicaps ooit nog in de SW kunnen instromen...
Mensen die door arbeid en ongevallen gehandicapt raken
|worden NIET meer erkent als gehandicapten en maken geen kans op beschermde werkplekken.

Wachtlijst voor de SW met Wajong , WIA en WAO is door de participatie wet per 1-1-2015 geschrapt...
Nooit meer nieuwe instroom voor de SW doelgroep in de SW voor een beschermde baan!
De TOTAAL afbraak van de SW is daarmee bezegeld...
De PAREL waar de SWers zo trots op waren, verliest zijn glans!
EN het IS dan OOK een SCHANDE, dat De mensen die zich niet richten op wat ze niet meer kunnen,
maar zich richten op wat ze nog WEL kunnen,
DAT die MENSEN "gestraft" worden voor het feit dat ze minder hoog werktempo aan kunnen, dat zij begeleiding nodig hebben, Dat zij "GEHANDICAPT" zijn!
OOK deze mensen ZIJN mensen!

Waarbij Alle FNV leden zich hiervan bewust moeten gaan worden
en dus de SW strijd zouden moeten gaan steunen..
maar nog veel belangrijker...
ALLE mensen die "gezond"zijn zouden zich bewust moeten zijn dat iedereen het risico loopt om gehandicapt te raken...
en dat wanneer jou ten deel valt om de rest van je leven met de lichamelijke en geestelijke beperkingen verder te moeten leven
JIJ dus NIET afgeschreven behoort te worden en in financiële nood achter de geraniums terecht behoort te komen.

Zo als Jo Vaessen Gisteren het nog vernoemde...
De SWers richten zich op wat zij nog wel kunnen
en niet op wat ze niet meer kunnen...
DUS noodzaak om JUIST die groep maatschappelijk breed te steunen...
want IEDEREEN komt een keer aan de beurt!
En NU de SW volledig laten afbreken is een Schande
dat Mogen en KUNNEN wij niet laten gebeuren!

De wetgeving kunnen wij niet veranderen...
De menselijke saamhorigheid kunnen wij wel proberen
terug op te bouwen...
IEDEREEN TELT!
dus ZEKER de Gehandicapten , ZIEKEN en OUDEREN behoren gesteund
te worden!
DAAROM STEUN de SW( Sociale werkvoorziening)
in hun strijd VOOR een MENSWAARDIG bestaan in een beschermde werk omgeving!

De Afbraak MOET STOPPEN!
Want u vind toch ook dat U telt?
is getekend,
Cor van Stek

SW Krant!

De SW Krant, binnen de Sociale werkvoorziening al uit gebracht...
 wie geïnterreseerd is kan  er een aanvragen bij de kadeleden/ bondsbestuurders in de regio!
 de krant is alo even terug gedrukt
 maar doort de blokkade die de vereniging van nederlandse gemeenten hebben gelegt nogsteeds zeer actueel!
bent u werkzaam in een sector die niet SW gerelateerd is... OOK uw kaderleden kunnen die krant voor u aanvragenb binnen FNV...
ook hier geld, iedere sympatisant en ,mee strijders tellen...
 hoe meer mensen weten wat er gaande is binnen de groep mensen die alleen beschermd kunnen werken
Hoe sterker de Sociale werkvoorziening  komt te staan!
Iedereen TELT!
En mensen met medische beperkingen, mogen geen dupe worden van  de politieke waanzin!
Mensen dier onder "normale" omstandigheden geacht worden te kunnen werken....
Die kregen de afgelopen 10 jaar al GEEN medischrapport dat zij in beschermde omgeving zoiuden moeten werken....
MENSEN die WEL (vaak) veel mankeren, moeten dus WEL opbasis van hun
MEDISCHE BEPERKINGEN, BESCHERMING KRIJGEN EN BEHOUDEN!
Daarom roep ik iedereen op om deze ACTIE KR vooral te lezen...
In de hoop dat steeds meer mensen  gaan inzien hoe schandalig er met deze groep mensen om gegaan word.
In de ZORG vallen klappen, maar in de SW is de sluipmoordenAR INGEZET...
nooit meer medische arbeidsbeperkten instroom naar beschermde werkomgeving...
NOOIT meer Wajongers die beschermde werkplekken kunnen bereiken.
NOOIT meer `normaal`LOON
en U vind het dan raar dat de SW medewerkers BOOS zijn=
 wij zijn niet boos wij zijn KWAAD!
wij zijn geen deelnemers in onderneming zoals de VNG stelkd
 WIJ zijn een groep mensen die al participeerden toen het woord nog nieteens bedachtwas!
WIJ werken binnen ons maximale kunnen
WIJ zijn volwaardige medewerkers die net even wat minder hoog tempo of net even wat minder taken tegelijk kunnen..
 MAAR het eind product die wij produceren is VOLWAARDIG!
en daar hoort normale beloning bij...
 en daar hoort aangepaste werkomgeving bij!
EN daar hoort ERKENNING BIJ!
 iedereen die de SW steun betuigt vergroot het erkenningsgevoel...
dus STEUN ONS!
en vraag vooral ONZE SOS ACTIE KRANT OP!

Opmerkingen

jaap

02.05.2015 23:00

Mooie site cor

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina