Centrum leegstand


 
Diversiteit afname  aanbod gevestigde bedrijven…
Concentratie van teveel van het zelfde in een klein gebied ,
maakt ongunstig vestigingsklimaat.
Naast te hoge exploitatiekosten van panden
en lagere rendabiliteit
neemt het aantal “winkels en bedrijven af”.

Productiebedrijven kunnen zich alleen nog  vestigen op industrie gebieden….
De vakmensen verbannen naar de randen van steden.

Herziening van Stedelijke inrichting noodzakelijk voor een leefbaar beleid!

Het tekort aan bijvoorbeeld meubelherstelbedrijven,  Kachelverkoop/ installateur/  Smit
Naast het te veel aan Kledingverkoop en Horeca , maakt dat Centra  te eenzijdig ingericht zijn.
De kracht van Centraal gelegen, bereikbaar zijn voor alle inwoners en producten creatie voor alle inkomens ,  is uitgehold  door centra in te richten voor alleen product verkoop.

Met de huidige technische mogelijkheden is overlast naar buren te minimaliseren.
Dus geen reden om verplicht aan de rand van de steden te laten vestigen.
In een ontwikkelingscyclus  van Klimaat denken behoort daarom ook een herziening in
vestigingsbeleid meegenomen te worden….

Waarom komen steeds minder mensen naar een centrum?
Is de hoofdvraag die centraal gesteld moet worden in huidige situatie.

“Het centrum is niet gezellig” is een veel gehoorde klacht….
Bij doorvragen wat mensen dan “gezellig” vinden worden hoofdzakelijk horeca terrassen  en uitgaansgelegenheden genoemd.
En dus gaan stadsbesturen nog verder inzetten op het uithollen van de  centra……

Een Centrum waar  veel mensen willen zijn word vaak gevonden in de oude dorpen en stadjes….
Smalle straatjes, veel kleine panden…. En diversiteit aan gevestigde branches.
Dus dan is het vreemd dat schaal vergroting de maatstaf zou zijn om steden te verbeteren.

Naast overheidsbeleid om bedrijven en  burgers  via leges, vergunningen en belastingen
uit te melken waardoor  producten voor velen niet meer betaalbaar zijn…..
Is ook herziening van het bestuurlijk denken noodzaak om steden leefbaar te hebben te krijgen en te houden!
Velen zien de leegstand als gevolg van toename van webshop verkoop
Uiteraard geeft online verkoop een verschuiving….
Toch  zijn mensen liever in omgevingen waar geleefd word.

Een supermooi aangelegd park, waar weinig mensen hun tijd door brengen is  geen effectieve stadsinrichting,
Een sportpark dat alleen met een auto te bereiken is in 30 minuten rijden
zal minder sporters opleveren dan een sportpark op 5 minuten lopen….
Dus zal er ook naar die aspecten gekeken moeten worden….
“gezonder leven” begint bij effectiever aansluiten bij leefbehoeften.

“Socialer beleid en Iedereen laten mee tellen”  is  daarmee de basis voor een bruisend stadscentrum.
Wanneer een persoon met lichamelijke en/ of geestelijke beperkingen zich  meer en makkelijker  kan begeven in alle maatschappelijke omstandigheden….
wonen, werken en shoppen hoort daar ook bij,
zal er een situatie ontstaan waarin mensen niet langer weg kunnen kijken en mee gaan doen in het sociaal denken.
 
Het wegstoppen van mensen, heeft nog nooit geleid tot meer begrip of meer saamhorigheid.
Eerder was het gevolg, minder begrip en toename van geïrriteerdheid.

Start met een leefbaar Centrum en zakelijke diversiteit, om op die manier te komen  tot een
inclusieve samenleving….
Niet door mensen stempels op te leggen…..
maar door leefomgeving zo in te richten dat iedereen mee wil doen.

Opleiding niveau omlaag gebracht is loon en pensioensroof!

In de discussie die ergens op FB gevoerd word, rond de Wajong uitkering verlaging van 7 %
kwam ik tot een volgende beredenering, waar volgens mij
NIEMAND blij van kan worden!
uiteraard spinnen werkgevers en pensioenfondsen hier garen bij!

In het niveau systeem van nu
zitten veel plussen, maar zeker ook veel minnen...
echter zoals het vroeger was LTS 1 Niveau
en haalde je het niet had je pech, is de reden geweest tot verandering....
aangezien niemand buiten de boot zou moeten kunnen vallen.
dus is het huidige systeem bedacht...
om door leren haalbaar te maken ook voor de mensen die minder snel/ goed kunnen leren.
Nadeel daarvan is dat er een afgepeld loonhuis door is ontstaan....
Immers, wie minder kennis heeft verdient ook minder...
Daarnaast is door het huidige systeem de leeftijd van afgestudeerd oude LTS niveau, 4 tot 6 jaar later...
waardoor de arbeidservaring later opgebouwd wordt en dus
de lonen gedrukt zijn voor de werknemers.
Startloon pas 4 of 6 jaar later, daarna 5 jaar leerling niveau...
en dan pas dus in loonschaal...
betekent automatisch een verlies van 10 jaar trede verhogingen.

Dit is de werkgevers nog steeds te hoog loon!
Vandaar de wetswijziging P-wet....
die het mogelijk maakt om mensen gratis te laten werken.
dit kost wederom, minimaal 3 arbeidsloon trede jaren...
waardoor het eind loon hoogte bij pensioen wederom verlaagd is.

vergeleken met periode van voor instellen van het niveau systeem,
is dan de uitkomst, dat lonen 25 tot 35% lager uitkomen bij pensionering...
dit betekent dus ook minder pensioenopbouw!
en dus overall: een werkgevers én pensioenspot spekkerij van rond de 25% (zo uit mijn hoofd)

 ik ben nog nooit, ergens, de beredenering die ik nu gevolgd heb tegen gekomen!
Ook niet van economen, en ook niet van werknemers organisaties!
dus wie niet in protest gaat, krijgt de kous op de kop?

Dit is LOON roof en uitgesteld loon (pensioen) roof!
waardoor dus structureel lonen omlaag gebracht worden, met ARMOEDE tot gevolg.
OOK voor de mensen met de laagste inkomens!


tot op heden is dit nergens benoemd....
dus hebben politici hier geen reden voor gezien om hierop aandacht te vestigen....
De opleiding niveau afbraak is dus al in 1969 ingezet door de MULO te veranderen in Mavo!

Mavo was ook al niveau lager dan de Mulo!
Wat feitelijk inhoud dat politici, ook toen al, werkgeversbeleid als leidraad hanteerden!
De huidige politic zijn hierdoor misschien nog wel blinder  dan de groep  die deze lijn ingezet hebben!


Zolang is de afkaveling en het aan de armoede brengen van grote groepen mensen
aan de gang!

De wereld op z’n kop….


De maatschappelijke zekerheden, blijken niet zo zeker te zijn…..
Hoe je de politieke stromingen ook noemt,
Er is een massale aanval op alle sociale vangnetten.
De Rijksoverheid, niet langer de hoeder der bevolking….
De overheid als Bedrijf met als gevolg wettelijk toegestane uitbuiting.
Het beetje overheid gereguleerde, wordt in rap tempo
omgebouwd naar marktwerking.
Marktwerking waarin totaal geen rekening wordt gehouden met menselijk leed.
Zodra “iemand” de rekeningen niet meer kan betalen, wordt niet langer gekeken naar
de oorzaak, De klant  doet dan alles fout, maar de bedrijven nooit!

Een geschillencommissie voor een bepaald bedrijf/ sector
is NOOIT onafhankelijk, aangezien dat bedrijf of die sector
de personele kosten van zo’n commissie bekostigt.
Totaal onafhankelijk bestaat dus niet, aangezien iedereen afhankelijk is van elkaar.
En daar gaat de marktwerking  scheef.

De Overheid als  markt controle systeem werkt niet.
Puur omdat expertise op vakgebieden, niet voldoende in overheidsdienst
aanwezig is en kan zijn.
Immers vakgerichte opleidingen, zijn (vaak) alleen te volgen als mensen in het vak werken.
Dus NIET als men er een controle functie op wenst te gaan uitvoeren.

Instromingsregels voor opleidingen, Loonhoogte en product-betaalbaarheid
Zijn bij achteraf bedenken van oplossingen altijd gedoemd te mislukken!
Reguleren via overheid is de enige constructie, waarin een houdbare basis gelegd kan worden.
Echter Het  “denken” dat mensen prima zelfregulerend kunnen handelen
Is doorgeschoten naar proporties, waarvan vast te stellen is dat
eigenbelang voor maatschappelijk belang gesteld wordt!

“Er zijn altijd vele zaken die voor verbetering vatbaar zijn”.
“Nooit zal alles 100% geregeld kunnen zijn”.
Zijn  stelling innamen van de voorstanders voor de veranderingen….
Echter, die “voorstanders” gaan dus structureel voorbij aan de dingen
die wel goed geregeld waren…
Alles structureel omgooien, ongeacht of er  mensen door in de problemen komen,
is bij mijn weten “officieel” strafbaar….Wat nu, zoals eerder gesteld onafhankelijk van elkaar niet bestaat en dus de rechtspraak
beïnvloedbaar is door  de beleidsmakers?
Waarbij de beleidsmakers door de marktwerking, niet langer maatschappelijk belang nastreven, maar marktwerking en zelfverrijking als hoofd doel hebben…
Beleidsmakers die lak hebben aan  structuren, wetten en regels, zodat het gepeupel
onderdrukt is en blijft.

Als dat laatste  nieuwe richtlijn  is…
(in media gaan geluiden van die strekking)
Dan is het vreemd dat het gros dit laat gebeuren…..
Dan is het nog veel vreemder dat mensen hun leefwereld “laten” beknotten….
Dan is het Ongelooflijk, dat mensen zich in hokjes blijven laten verdelen…..

De meeste mensen daardoor handelend als makke schapen naar de slachtbank gaan én
Kreperend in een hoekje zichzelf laten dood gaan.
In plaats van SAMEN op te komen voor het EIGEN bestaansrecht.

De meerderheid bestaat niet uit beleidsbedenkers…
Ook  de 1% rijksten zijn dat niet!
De meerderheid zijn U en ik…
 de gewone man en vrouw… in de straat, stad en dorp…!

En toch Blijft het makke schapen gedrag hoogtij vieren….
Ik begrijp dat niet….
Ik zal dat nooit kunnen begrijpen,
aangezien onrecht niemand aangedaan zou moeten kunnen worden…
En dus zeker niet gereguleerd  via wetten en regels die grote groepen mensen
als een stel beesten  naar de slachtbank laten slepen!

Mijn kijk op de huidige veranderingen  is dit:
Naar mijn mening zouden mensen hun krachten moeten bundelen.
Krachten bundelen,  om tot 1 doel te komen:
“IEDEREEN recht op leefbaar bestaan”

Cor van Stek

Stop verdeeldheid, SAMEN maakt sterk!

In een tijd van verdeeldheid, is juist noodzakelijk om rust te bewaren.
In een tijd van verdeeldheid, is juist behoefte aan mensen die over die verdeeldeheid heen  durven stappen.
In die tijd van verdeeldheid, is het de kunst om al die verschillende groepen  te bundelen tot  één grote groep.
Wat  is er nodig om verdeeldheid   te stoppen?
Een  "ECHTE" leider?
Of juist iemand die  met alle verdeelden ingesprek gaat, om zo een gezamenlijk punt te kunnen vinden?
Die verdeeldheid gaat verder dan groepen verdeling of afkomst en geloof....
Die verdeeldheid ligt in een ander misgunnen wat zij wel hebben en jij niet.

DIE verdeeldheid is op te lossen!
Gun een  ander een goed leven,  en strijd voor een beter leven voor iedereen!
Ongeacht afkomst, geloof en overtuiging is op die manier  op punten gezamelijke doelen te vinden...

Door bundelen van krachten, kan iedereen het beter krijgen!
In politiek opzicht, privé maar zeker ook binnen de werksfeer.

De afgunst op een  ander zijn/ haar  functie/ loon, maakt verdeeldheid op de werkvloer nog erger!
Juist door te kijken naar het gezamenlijke doel en hoe je daar samen naar toe kan werken is reden om geschillen bij te leggen!

De vele functies binnen  het werkgebied, maakt dat  niemand voor een ander zich sterk wil maken!
En JUIST op dat punt is het verschil te maken.

Denk niet in sectoren, branches of functies, maar in "we zijn allemaal werknemer bij dat ene bedrijf!
Vind elkaar op vele punten  die verbeterd kunnen worden.
En strijd daar dan SAMEN voor!
Ook  vakbonden   denken nog steeds in de verdeelhokjes!
Nog steeds is het hun en zij!
Terwijl als alle werknemers gaan denken het is WIJ werknemers... tegen HUN Werkgevers... dan is er opeens WEL een vuist te maken!

Er zijn Bedrijhven waar binnen meerdere CAO sectoren actief zijn....
Die bedrijven kunnen aan CAO shoppen doen, maar kunnen dus ook opbasis van CAO verschillen werknemers tegen elkaar uitspelen!
Door al die sectoren  elkaars strijd te laten steunen, is er eindelijk  een eind te maken aan de verdeeldheid onder werknemers op de werkvloer!

Dus zouden Ondernemingsraden en bedrijfsledengroepen  in moeten gaan zetten op bundeling van krachten, in plaats van ieder voorzich!
HOOGSTE TIJD om anders te leren denken!
Hoogste tijd om SAMEN de strijd aan te gaan!
STOP DE VERDEELDHEID en STRIJD SAMEN voor BETER!

Cor van Stek 

Burger onmacht, versus politieke onderdrukking

Steeds vaker steken berichten de kop op met fasistische uitlatingen.
Zowel van burgers/ bevolking, als van politici/ partijen!

Pas wanneer de massa dit wil stoppen, zal er een einde komen van onderdrukking.
Zolang mensen dat beetje wat ze hebben belangrijker vinden, dan de kans op een beter bestaan,
zullen onderdrukkers vrijelijk hun gang kunnen gaan.

Stront in de ogen, oogkleppen op, mond gesnoerd en nog niet dood!
Dat is de status waarin onderdrukkers bevolking willen hebben en houden!

Enige manier om einde te maken aan onderdrukking is mondig worden en opkomen voor  je rechten.
Niet in je eentje (want dan ben je de klos).
Maar met velen...
Verraders slapen niet, maar wie zijn/ haar ogen sluit voor wat er zich afspeelt, slaapt wel door!

De huidige politiek is versplinterd.
De huidige politiek is verrot.
De huidige politiek maakt sociaal Nederland Kapot!
Zij die proberen, hier tegen in te gaan....
Zijn als knokploegen in WO2, voelen zich alleen te staan.

Maar als er samen aan die strijd getrokken wordt...
Er een aliantie ontstaat tegen het kwaad.

Is het gedaan met onderdrukking door een machtwelluste staat!

Samen ten Strijde, het is geen illusie maar een must.
Alleen zwijgen en weg kijken  maakt in slaap gesust!

Strijd te samen,  ongeacht afkomst, arm of rijk...
Wie ieders het licht in de ogen gunt...
Zal mildheid toekomen.

Zolang Onrecht wordt aangedaan
en de minder bedeelden hun ogen sluiten
Niet wensen te strijden, uit angst voor nog slechtere tijden....
Juist die zullen zichzelf nog harder gestraft zien worden.
Juist die zullen nog minder hebben en krijgen dan zij nu  hebben.

Nee, wie de strijd aangaat, zal kans op beter hebben....
Als de aliantie elkaar niet gevonden hadden in WO2
Dan was het derde rijk nogsteeds een feit geweest.
Dus,  heeft het nut om de strijd aan te gaan?
Gezien de geschiedenis?
JA JA JA!

Dus zoek elkaar op, maak groepen en bundel de krachten...
Vereffen de muren  die groepen verdelen
 en vorm 1 front...
Alleen dan is strijd te voeren
Alleen zo is Strijd te winnen.
VOL in de tegen aanval, zonder angst.

Angst verlamt en verzwakt. hongerd uit en verteerd.

STRIJD versterkt, geeft moed en Kracht!
Strijd is het middel tegen de (on)macht!

Cor van Stek

Werkgevers willen VOC tijd terug!

VNO-NCW en alle andere werkgevers organisaties, rekenen zich rijk met de mogelijkheid om mensen met behoud van uitkering te kunnen laten werken!
Sectoren die totaal afgebroken worden aan echte banen, worden nog enigzins in stand gehouden door de verwerpelijke constructies die gecreëerd worden!
UWV bijvoorbeeld die in bepaalde plannen opgaan in werkbedrijven,
die werkbedrijven gaan weer op in Social firms...

Met andere woorden, een social firm, recruteerd, en plaatst mensen binnen de eigen organisaties...
Lokaal en regionaal georiënteerd, waardoor ontkomen aan de machtsgreep van lokale politiek niet haalbaar is voor mensen die minder mondig zijn.

Dat de economie momenteel aan zou trekken, is tot op heden niet merkbaar in werkzekerheid van de mensen die ondanks alles nog werk hadden.
Vele bedrijven voeren nogsteeds aan dat reorganisaties noodzakelijk zijn en dus arbeidsplaatsen mindering, ten gunste van flex banenhet gevolg.

En zo ontstaat ondanks eventuele werk toename, werknemers onrust!
Werknemers die door flexwerk geen inkomenszekerheid hebben...
Werknemers die door toename van de diverse constructies,
nooit meer een loon zullen verdienen dat toerijkend is om in eigen behoeften te kunnen voorzien!

Uiteraard is het werkgevers gilde geenzins van plan om meer te betalen dan een "handje aardappelen" voor een dag werken!
(Ja dat is MIJN mening en inzicht)
Kabinet en werkgevers hebben al jaren kreten geuit van: "we moeten terug naar de VOC mentaliteit".
De VOC mentaliteit was dus destijds (gouden eeuw) werknemers hadden weinig tot NIETS te vreten!
Wie niet kon werken, werd aan zijn/ haar lot over gelaten!
Wie ziek werd, had geen inkomen en werd niet naar omgekeken....
Alleen die werknemers die met gevaar voor eigen leven onveilig wilden werken, collega's verraadden aan de "bazen"en desnoods op het werk wilden blijven slapen, konden des tijds "overleven....

DAT is wat werkgevers Nu voor ogen hebben!
Onder drijging van, robots kunnen 24 uur per dag door werken... dat is goedkoper.... (zeggen werkgevers)
Maar ook Robots gaan stuk...
Ook robots moeten onderhouden worden en om ze te kunnen laten werken zal er toch ook kosten gemaakt worden in brandstoffen en enegie voorziening.

De totale inzet van werkgevers is het totaal uithollen van de aarde, de Mensheid telt niet (behalve de rijke wergevers/ aandeelhouders /politieke elite/ bankiers enz...)
De werknemer moet zich bewust zijn van de vrijgevigheid van de werkgevers. (vinden ze zelf)

Werknemers zullen toch zelf in levensbehoeften moeten kunnen voorzien,
om effectief te kunnen zijn voor werkgevers!
Dus juist de mensen met mindere opleiding, met mindere mogelijkheden en ook mensen met (medische) beperkingen, zullen
goed te eten moeten hebben, dak boven hun hoofd en alle lasten van het leven kunnen betalen.
Dan pas zullen werkgevers optimaale inzet van werknemers kunnen verwachten!

Zolang werkgevers op hun standpunt blijven staan, zullen Vakbonden noodzakelijk zijn en blijven.
waarbij, hoe langer werkgevers dwars voor werknemers rechten blijven liggen,
De Vakbonden de (nieuwe) lijn van FNV zullen moeten gaan bewandelen om rechten te behouden en te krijgen.
ALLEEN met strijd zijn werknemersrechten verkregen...
ALLEEN met STRIJD zullen rechten behouden gaan worden...

Roep om politieke verandering

Naarmate politieke kopstukken, openlijk de oorlog verklaren aan  het gewone volk.
Wetgeving zo aangepast wordt dat alleen de rijken nog kunnen profiteren......
Is in toenemende mate de roep te horen dat dit politiek zooitje moet verdwijnen.

En ja daar kan ik me in vinden.
Maar veranderd er dan ook werkelijk wat?
Probleem is dat de staatsboekhouding vast genageld is  aan vele wetten, verdragen, regels en CAO's...
Per wet, regel, verdrag en CAO duurt veranderingen  doorvoeren maanden zo niet jaren.

Wat politiek wel kan is kleine aanpassingen maken zodat financiele gaten, die ontstaan  door regelsveranderen, zo toe te passen dat het ene gat met het andere gevuld wordt.
Dat is echter niet de huidige roep om veranderingen!

Wat is er mogelijk om veranderingen zo door te voeren dat  de bevolking "tevreden" kan zijn?
De oneerlijke verdeling van belasting geld, de overmatige neerbuigende houding van de pluche geile politici, en de totale graai cultuur aanbanden leggen.
Ja dat KAN de politiek doen....
Dat gaan zij niet doen!
Ook  toekomstihge kabinetten zullen niet die veranderingen kunnen doorvoeren,
het politiek stelsel zit zo inelkaar dat de kliek die nu  alle afbraak doorvoeren, bij verandering een stem hebben om veranderingen tegen te gaan...
Net zoals nu al het geval is, zal in de toekomst het lobbyen voor steun  belangrijker zijn dan algehele meerderheid.

De partijen en personen die NU de afbraak mogelijk maken, zullen altijd hun eigen belang ( beschermen van hun eigen rijkdommen)  nastreven....
Duswanneer er een totale omwenteling zou moeten plaatsvinden, zou iedereen in de politiek
vervangen moeten worden, om een kans te maken.

Onbegonnenwerk, want iedereen in de politiek begint uiteraard al om de hoek met de plaatselijke politici die net als de landelijke politici er niet zitten voor het klootjes volk!

Dus is het zaak om een volksfront te vormen, nee niet zoals PVV of vlaamsblok,
 maar wel een eenheid die samen voor het zelfde doel gaan....
Eenheid op die schaal is nog ver te zoeken,
 de SP doet z'n best, en verder zijn alle andere partijen heulers met de  huidige plucheterreur!

En JA de geschiedenis leert, als je werkelijk kijkt naar hoe grote veranderingen vanuit de bevolking zijn door gevoerd, dat EENHEID het antwoord is TEGEN alle bedrijgingen!
 Dat het huidige politieke zooitje een bedrijging is voor de bevolking moge duidelijk zijn.
Toename van Armoede, toename van mensen die geen of veel minder zorg kunnen krijgen dan zij nodig hebben,
Geen of nauwelijks juridische mogelijkheden voor mensen met weinig of geen geld....
 en daardoor toename van mensen die zelfdoding zien als enige uitweg!

Dus dat de huidige politiek het volk bedrijgt, staat eigenlijk wel vast....
NU is het dan ook zaak om EENHEID te vormen, zodat dat zooitje er uit geflikkerd kan worden, om  te kunnen komen tot  een Nederland dat WEL sociaal wil zijn met mensen die het minder hebben.

Sociaal zijn begint bij jezelf!

In een tijd waarin mensen aan het werk gezet worden zonder inkomen....
In een tijd waarin mensen structureel de mond gesnoerd krijgen......
 In een tijd waarin kritiek uiten,  betekend dat je lik op stuk krijgt...
is het noodzakelijk om Sociaal te zijn!
Sociaal in de zin van opkomen voor anderen!

Opkomen voor de mensen die alle strafmaatregelen 10x zo hard voelen...
Opkomen voor mensen die dat niet voorzichzelf kunnen.......
De strijd aan gaan met die groep mensen die het nodig vinden  anderen te onderdrukken  en te kleineren!
Een helpende hand toesteken daar waar dat nodig is.

Ideologisch gezwam?
Voor wie denkt dat "het toch niets uit haalt"

Alleen als mensen elkaar opzoeken en helpen is er een kans om samen sterker er voor te komen te staan.
SAMEN, sociaal en sterker dan ooit.
Dat gebeurt niet zomaar.
Daar zullen mensen zelf voor in actie moeten komen.
Zelf inbeweging komen en verbinding zoeken met anderen die de zelfde tegenslagen ondervinden.
Samen manieren vinden om de muren die ervaren worden, onder de aandacht te brengen en daarmee meer mensen samen te bundelen.
Bundeling van mensen, is bundeling van kennis en kracht.

SAMEN die bundeling vormen, maakt  dat er een vuist ontstaat.
Een vuist die nodig is/ zal zijn om veranderingen doorgevoerd  te krijgen.
Veranderingen waardoor muren en tegenslagen verdwijnen.
Samen de strijd aan gaan is Samen winnen.

Stapje voor stapje.
Want sociaal zijn  zal opgebouwd moeten worden.
Het ieder voor zich is NIET sociaal.
Dat inzicht begint de sociale bewustwording mee.

Naar mate de sociale bewustwording meer en meer toe neemt zal de vuist die gevormd word, ook sterker en slagvaardiger worden.

Dat dat opbouwen, door velen ervaren word als omsl;achtig en traag, maakt bewustwording
nog noodzakelijker om succesvol te kunnen zijn.

Alles begint bij sociaal zijn!
Dus wanneer begin jij?

Maakbare samenleving versus sociale samenleving.

Maakbare samenleving versus sociale samenleving.
De totaal afbraak van het sociaal stelsel lijkt niet meer te stoppen.
Hoewel de basis van stromingen in beleid nog altijd gebaseerd is op meerderheid
die een beleid steunt?
Individuele zelfredzaamheid is binnen het huidige beleid niet inpasbaar in het sociale.
Terwijl juist de individuele
 
mens de ruimte creëert om sociaal te handelen…
immers wie meer kan zal meer doen…
waardoor op de opengevallen plek plaats is voor mensen die minder zelfstandig kunnen handelen.

De fout in het liberalisme is dat iedereen zelfbeschikking dient te hebben.
En wat als mensen mentaal of lichamelijk
 
niet voor zichzelf kunnen opkomen?
Dan zijn zij de klos!
Dit zie je nu al ontstaan, terwijl het omzetten van de sociale samenleving naar zelfredzaamheid nog maar pas begonnen is.

Daarnaast is in het huidige beleid-denken zeer diep geworteld, zodat financieel gewin alleen nog telt voor de hoge omes en de elite!
Er is een niet-zelfregulerend systeem gaande
 
waardoor gelden voor de werkvloer opgaan aan overhead en directie vergoedingen…
Geheel onder de noemer, eigenschuld, had jij je individueel maar meer moeten inzetten, zodat ook jij op dat niveau had kunnen functioneren.

Hierin totaal voorbijgaand aan het inzicht, dat er NOOIT 17.000.000 directeuren en
 
beleidsmakers kunnen zijn, aangezien dan het werk op de werkvloer niet meer gedaan kan worden, puur omdat er dan geen werkvloerpersoneel meer is!

Sociaal zijn betekent niet persoonlijke ontwikkeling blokkeren!
Sociaal zijn betekent hulp bieden aan
 
anderen, die het anders niet redden!
En ja, ongeacht niveau… heeft ieder mens met regelmaat hulp nodig om tot persoonlijke ontwikkeling te komen.
Een mens in algemene zin, is namelijk altijd bewust, socialiserend.
Vandaar ook de hang naar verenigingsactiviteiten en spelletjes spelen.

De contacten met andere mensen zijn van belang voor ontwikkeling.
Die contacten kunnen niet louter uit persoonlijk belang zijn,
aangezien het rekening houden met de ander (Sociaal zijn) van belang is.
Zonder gemeende
 
interesse in activiteiten en bezigheden van de ander, zal nooit tot persoonlijk inzicht gekomen worden dat nodig is om te ontwikkelen.

De huidige gedachtegang sluit dus niet aan op de totale lijn om tot persoonlijke ontwikkeling te komen!.
Sociaal zijn is noodzakelijk om tot ontwikkelen te komen.
Van daaruit gezien is de maakbaarheid van
  de mens en/of de samenleving afhankelijk van 
het sociale gehalte van diezelfde samenleving.
Afbraak van het sociaal stelsel, het niet meer als van zelfsprekend voor handen hebben van vangnetten én het structureel onmogelijk maken van het sociale gedachtengoed is een verarming voor de samenleving en geen verruiming.

Charistmatische leiderschap ontbreekt in socialistisch landschap

Hoewel aan alle systemen wel "iets"mankeert....
Ben ik Mao-ist....

Hoewel "de partij top" net zo kapitalistisch handelde als onze huidige elite....

...

Blind moet je niet zijn, voor wat fout was/is...

Echter waneer je ziet wat en waar iets fout zit, zal open gestaan moeten worden voor aanpassingen die ieder tengoede komt!

Zonder Charismatich leider...
Zonder leiderschap met visie
Zonder strijdlust
Zal NOOIT het doel bereikt worden!

Strijdbaar, verenigd in visie,
maakt Daadkracht én Bereikbaar!
Sociaal, maatschappelijk gedragen.
Maakt beleid de toekomst!

Kapitaal is niet de vijand....
Hoe je kapitaal verdeeld kan WEL leiden tot een vijand!

Wie durft te delen, zorgt voor een wereld zonder geweld en stelen!
Regeert de ANGST?
Dan duurt het onrecht het langst!
Dus Vecht voor het goede...
En STRIJD voor elkaar!
Zodat de elende bedaard!

is getekend
Cor van Stek!

Opmerkingen

Marcel de klein

16.10.2016 13:00

Hiermee ben ik met je helemaal meeeens

Meest recente reacties

24.09 | 18:44

Hoi dennis
Hier heb je mail adres van Menzo dan kunnen juli
een mailtje sturen na menzo

Vriendelijke Groet menzo

08.05 | 20:23

Nee sorry heb ik niet

21.04 | 10:47

heb je een video Hard en Vals zangtrio?

06.10 | 21:00

Heb je text gelezen en ik ben het helemaal met je eens. Maar vind het een prachtige geschreven stuk.

Deel deze pagina